Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Apteekkiala

Apteekit ovat olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa. Niissä asiakkaalle annetaan lääkeneuvontaa, opastetaan lääkkeiden ja muiden apteekissa myytävien tuotteiden käytössä ja neuvotaan terveyttä koskevissa kysymyksissä. Lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden toimittamisesta huolehtivat farmaseutit ja proviisorit. Heidän ydintietoaan ovat lääkeaineiden kemia, lääkkeiden kulkeutuminen elimistössä sekä niiden vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset. Lääkkeenvalmistus on olennainen osa osaamista, samoin kuin lääkkeiden oikean käytön ohjaus ja neuvonta muu lääkitys huomioiden.

Apteekissa on paljon muitakin tehtäviä. Niitä hoitavat lääketeknikot sekä työpaikkakoulutetut tekniset työntekijät. Apteekeissa työskentelee myös esimerkiksi merkonomeja, kosmetologeja ja siistijöitä. Apteekkien tehtävät monipuolistuvat jatkuvasti. Apteekkia johtaa apteekkari, joka samalla toimii yrittäjänä ja kantaa siten päävastuun yrityksestään. Esihenkilönä voi toimia myös proviisori tai farmaseutti apteekin koon ja tarpeiden mukaan.

Autoala

Autoalan työt ovat monipuolisia ja haastavia. Oli kyseessä korjaamo- tai matka-asennustyö, on työn vaarat tunnistettava ja hallittava, jotta työ olisi suunnitelmallista ja tuottavaa.

Ilmailuala

Ilmailualan työturvallisuudessa huomio kiinnittyy lentoasemalla liikkumiseen, ergonomiaan, vuorotyöhön ja asiakaspalveluun. Keskeinen lähestymistapa työsuojeluun on yhteinen työpaikka.

Elintarvikeala

Elintarvikealojen tehtävät liittyvät elintarvikkeiden ja juomien valmistukseen. Elintarvikealan merkittävimmät työsuojeluhaasteet ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (erityisesti yläraajojen rasitusvammat), meluvammat, hengitystieallergiat ja ihotaudit, joita aiheuttavat työpaikan ilmassa esiintyvät orgaaniset pölyt (jauhopöly suurimpana), sekä erilaiset liikkumistapaturmat ja koneturvallisuus.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöstöpalveluyritys siirtää työntekijöitä käyttäjäyrityksen käyttöön vuokraa vastaan. Henkilöstöpalveluyritys on työntekijän työnantaja. Työnjohto- ja valvontaoikeus sekä välittömästi työn tekemiseen ja järjestelyihin liittyvät työnantajavelvollisuudet ovat käyttäjäyrityksellä.

Kaupan ala

Kaupan ala on tavaroiden ostoon ja myyntiin keskittynyt toimiala, joka koostuu tukku- ja vähittäiskaupasta. Tukkukaupan asiakkaina ovat yritykset, ja vähittäiskaupan kohderyhmänä ovat kuluttajat. Tukkukaupat myyvät tuotteita sekä vähittäiskaupalle edelleen välitettäväksi että myös tuotteen loppukäyttäjille, kuten teollisuudelle ja muille yrityksille. Vähittäiskaupan tehtävät ovat tuotteiden hankinta, varastointi, jakelu ja myynti.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin ja etenkin nuorten työllistäjä, ja sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin kymmenen prosenttia. Toimialana se painii kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Rakennemuutos ja digitaalinen murros näkyvät vahvasti kaupan alan työssä.

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudessa ennakoiva työturvallisuustyö on keskeisessä roolissa haasteellisessa toimintaympäristössä.

Kunta-ala

Kunta-alan vahvuuksia ovat ammatillisesti haasteelliset ja palkitsevat asiakaspalvelutehtävät, monipuoliset ja kohtuullisessa kunnossa olevat työolot, luottamus henkilöstön ja esimiesten kesken, työn mielekkyyden kokeminen ja vaikutusmahdollisuudet sekä hyvät kehittymismahdollisuudet työssä. Kunta-alan noin 433 000 työntekijää tuottavat kunnalliset terveys-, sosiaali- ja opetuspalvelut kuntalaisille ja asiakkaille. Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 216 000 työntekijää ja viranhaltijaa tulee siirtymään uuden työnantajan palvelukseen.

Lasikeraaminen teollisuus

Lasikeraamisen teollisuuden tehtävät liittyvät lasiteollisuuteen, lasia jalostavaan teollisuuteen ja keramiikkateollisuuteen sekä lasitus- ja rakennuslasitusalaan. Työturvallisuushaasteina on kone- ja laiteturvallisuus, kuumatyö, sulan lasin ja lasituotteiden käsittely ja uunien käyttö.

Merenkulku

Työskentely laivassa eroaa työturvallisuusmielessä monesta muusta työpaikasta maissa. Alus liikkuu, sääolosuhteet vaihtelevat, ja apu onnettomuustilanteessa voi olla hyvinkin kaukana. Näitä erityispiirteitä on huomioitava vaaroja tunnistettaessa ja riskejä arvioitaessa.

Opetus ja kasvatus

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusala on merkittävä yhteiskunnan ja työelämän sektori, jossa työskentelee noin 190 000 henkilöä. Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen järjestäjien rahoitus tulee pääasiassa julkiselta sektorilta. Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa, mutta järjestäjä voi olla myös yksityisoikeudellinen yhteisö tai yritys. Alalla on yhteensä noin 3 500 päiväkotia ja 3 315 koulua tai oppilaitosta.

Paperiteollisuus

Paperiteollisuuden prosessit ovat pitkällle automatisoituja ja suuri osa työtehtävistä on erilaisia valvontatehtäviä. Työturvallisuuden vaaratilanteita esiintyy erilaisissa poikkeustilanteissa kuten konehäiriöiden selvittämisessä ja huoltotöissä.

Paperiteollisuuden yrityksissä on laajasti käytössä Työturvallisuuskortti-järjestelmä. Haasteena toimialalla on työturvallisuuden varmistaminen tilaaja-tuottaja -palveluketjussa sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen hallinnan edistäminen.

Puuteollisuus

Puupölyn työhygieenisiä ohjeraja-arvoja on tiukennettu viime vuosina, mikä asettaa puuteollisuuden työhyvinvoinnin keskeiseksi haasteeksi puupölyaltistuksen torjunnan. Puuteollisuudessa sattuu myös työtapaturmia huomattavasti teollisuuden keskiarvoa enemmän. Työpaikan sisäisen liikenteen järjestelyllä voidaan merkittävästi parantaa työturvallisuutta ja välttää tarpeettomia kuljetuksia ja turhaa liikkumista sekä vähentää materiaalivahinkoja.

Raideliikenne

Raideliikennealan tehtävät liittyvät juna-, metro- ja raitiovaunuliikenteeseen, rataverkoston ylläpitoon, liikenteenohjaukseen ja kalustonhuoltoon.

Rakennusala

Rakennusala jakautuu talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakennustuoteteollisuuteen. Haasteita rakentamisen työturvallisuustyöhön tuo suuret massat ja energiat sekä jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Rakennusalalla on viime vuosikymmeninä ja vuosina tehty menestyksekkäästi työtä työturvallisuuden eteen.

Seurakunta-ala

Seurakunta-alan työhyvinvoinnin vahvuuksia ovat työn mielekkyyden kokeminen, työn hyvä organisointi, vaikutusmahdollisuudet työhön, sosiaalinen pääoma sekä hyvät kehittymismahdollisuudet. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa työskentelee noin 15 000 henkilöä vakituisessa työsuhteessa. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää muun muassa hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia.

Sähköalat

Sähköalan tehtävät liittyvät energian tuotantoon ja siirtoon, teleliikenteeseen ja sähköasentamiseen.

Teknologia-alat

Teknologia-alojen työpaikat toimivat metallien kaivostoiminnassa ja jalostuksessa, metalliteollisuustuotteiden, koneiden, kulkuneuvojen ja laitteiden valmistuksessa, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa sekä laivanrakentamisessa.

Tekstiili- ja kenkäteollisuus

Tekstiili- ja kenkäteollisuudessa keskeisiä työturvallisuus- ja työhyvinvointihaasteita ovat työasennot ja fyysinen ja henkinen kuormittavuus, fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät sekä kiire.

Teollisuus

Teollinen toiminta on osa yhä laajempia arvoketjuja, joissa eri toimialojen yhtiöt ja yritykset nivoutuvat toisiinsa. Keskeinen haaste teollisuudessa on työturvallisuus yhteisillä työpaikoilla ja tilaaja-tuottaja -yhteistyössä.

Viestintäala

Viestintä-alan tehtävät liittyvät sisällöntuotantoon ja kustannustoimintaan, painamiseen ja painamisen tukipalveluihin sekä lehdenjakeluun. Työolot alalla ovat hyvin vaihtelevia.

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tehtävät liittyvät tiedon ja tavaroiden kuljetukseen ja varastointiin sekä toimitusketjujen hallintaan, jakeluun, toiminnanohjaukseen ja ostotoimintaan.