Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, joka tähtää siihen, että työpaikalla on terveellistä ja turvallista tehdä työtä.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita:

Työsuojelun yhteistoiminta koskee kaiken kokoisia työpaikkoja. Pienillä työpaikoilla yhteistoiminta-asiat käsitellään yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Isommilla työpaikoilla yhteistoimintaa toteutetaan edustajien välityksellä.

Työnantajan tulee antaa palautetta työntekijän tekemästä ilmoituksesta työoloissa tai työmenetelmissä havaitsemastaan terveys- tai turvallisuusvaarasta.  Perustellun palautteen antaminen työolojen kehittämistä koskeviin ehdotuksiin lisää luottamusta työnantajan ja työntekijöiden välillä. Oikeudellisesti työsuojelun toimintavelvoitteet kuuluvat työnantajalle ja tämän sijaiselle.

Työterveyshuolto

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta.

Työterveyshuolto selvittää työpaikan terveysvaarat, tekee terveystarkastuksia sekä tiedottaa henkilöstölle ja työnantajalle työn aiheuttamista terveysriskeistä sekä tekee toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa. Työnantaja voi kuitenkin lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät sisällön työterveyshuoltosopimuksessa.

Työkyvyn hallinta

Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytäntöjä kutsutaan työkyvyn hallinnaksi. Työpaikan tulee huolehtia myös työkyvyn seurannasta ja varhaisen tuen antamisesta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkyvyn hallinta on ennakoivaa, perustuu työpaikan tarpeisiin ja jatkuu läpi työuran.

Työkyvyn edistämisen tasot

Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien ja itsenäisten ammatinharjoittajien työkyvyn seuranta jää pitkälti kunkin työntekijän omalle vastuulle. Tuotannon ja työsuhteen alkaessa on hyvä ottaa työnantajan kanssa puheeksi työkyvyn tuen tarpeita.

Turvallisten työtapojen ohella terveelliset elämäntavat ovat työkyvyn perusta:

Päihde- ja muihin riippuvuusongelmiin puuttuminen

Työpaikalla tulee olla selkeät ja tasapuoliset menettelytavat päihteiden käyttöön ja muihin työtä haittaaviin ongelmiin puuttumiseen. Päävastuu on työnantajan edustajilla – johdolla ja esimiehillä.  Esimiehen on aina varmistettava, ettei päihteiden käytöllä vaaranneta työ-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta.
Päihteiden luvaton käyttö työpaikalla ja työssäolo päihtyneenä ovat työvelvoitteiden vakavia rikkomuksia. Päihteiden käyttö voi täyttää rikoksen tunnusmerkit myös liikenneturvallisuuden osalta. Huumausaineiden käyttö on aina rikos.

Varhainen puuttuminen

Päihdeasioiden käsittelyssä tavoitteena on varhainen puheeksi ottaminen ennen kuin ongelmasta aiheuttaa työtehtävien laiminlyöntiä. Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, työterveyshuollon tai työtoverin aloitteesta. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida päihteiden ongelmallinen käyttö asiakaskontaktien yhteydessä ja puuttua tarvittaessa asiaan. Esimiehen pyynnöstä työterveyshuollon tehtävänä on tehdä työkykyarvio, arvioida hoidon tarve, osallistua hoidon toteutukseen ja hoidon seurantaan.