Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Jokainen vaikuttaa työyhteisöön

Työyhteisön toimintaa edesauttavat kohtuullisten odotusten asettaminen toisille ja luottamus siihen, että toiset ovat lähtökohtaisesti hyväntahtoisia. Keskinäinen luottamus ja arvostus ovat yhteistyön perusta. Työyhteisössä kunnioitetaan erilaisia työskentelytapoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kunhan ne ovat yhteisesti sovituissa rajoissa. Osaamista jaetaan yhteiseen käyttöön. Toista kohtaan toimitaan ammatillisesti. Erimielisyydet ratkaistaan viipymättä niiden henkilöiden kanssa, jotka liittyvät erimielisyyden syntymiseen ja voivat vaikuttaa niiden ratkaisemiseen. Yhteistyötä edistävät toimintatavat on sovittu yhdessä ja niitä noudatetaan.

Työyhteisön kehittäminen

Toimivassa työyhteisössä esihenkilö on perillä arjen haasteista. Hän käy jatkuvaa vuoropuhelua vastuualueellaan työskentelevien henkilöiden kanssa työn tavoitteiden selkeyttämiseksi ja sujumisen kehittämiseksi. Esihenkilön toiminta on osallistavaa ja mahdollistavaa. Työstä ja sen kehittämisestä keskustellaan avoimesti yhdessä. Erilaiset näkökulmat koetaan hyödyllisiksi. 

Organisaation ja työpaikan johto huolehtii sujuvan työn tekemisen turvallisista ja terveellisistä olosuhteista. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden henkisestä terveydestä, tarkkailemaan ja seuraamaan työyhteisön tilaa ja kehittämään työoloja.

Eri asiantuntijatahojen, kuten henkilöstöhallinnon, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön, luottamusmiesten ja työterveyshuollon asiantuntemusta hyödynnetään kehittämisessä. Henkilöstön riittävä tiedottaminen lisää luottamusta ja vähentää huhumyllyjä.

  • vastuiden ja käytäntöjen selkeyttäminen
  • työn ja prosessien sujumista haittaavien seikkojen poistaminen
  • yhteinen keskustelu työstä
  • rehellisyys työn haasteista ja kehittämistarpeista keskusteltaessa
  • kehittämistarpeiden ja onnistumisten paikantaminen eri tavoin
  • yhdessä kehittäminen
  • kahdenkeskiset kohtaamiset luottamuksellisissa asioissa
  • erimielisyyksien puheeksiottaminen ja selvittäminen ajoissa.

Työyhteisötaidot

Työyhteisötaidot ilmenevät vastuullisena toimintana, ammatillisena työkäyttäytymisenä ja myönteisenä asennoitumisena työtä, työyhteisön jäseniä, esihenkilöä ja työpaikkaa kohtaan. Työyhteisötaidot perustuvat oman ja toisten roolin ja perustehtävän hyväksymiselle työyhteisössä sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidoille ja itsensä johtamisen taidoille.

Työn sujumista ja työhyvinvointia edistävä työyhteisön jäsen:

Työyhteisötaitoinen henkilö suhtautuu työhönsä ja työnjohtomääräyksiin myönteisesti. Hän huomioi toisten työtilanteen ja tarjoaa apua oma-aloitteisesti. Hän myös pyytää palautetta, arvioi itse toimintaansa ja on valmis muuttamaan sitä.

Työyhteisötaitoinen henkilö puhuu työhön liittyvistä asioista niiden kanssa, keitä asia koskee. Hän lähestyy tilanteita työlähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti ja ottaa vaikeatkin asiat puheeksi. Hän kuuntelee läsnäolevasti sekä varmistaa, että on ymmärtänyt toisen kertoman oikein. Hän myös maustaa työn tekemistä rakentavalla huumorilla.

Työyhteisötaitoinen henkilö ei jää vellomaan vaikeuksiin tai hankaluuksiin. Hän pyrkii näkemään, mikä kaikesta huolimatta toimii tai on hyvin. Hän kykenee myös vaihtamaan näkökulmaa, kuten näkemään muutoksen mahdollisuutena oppia.

Ota yhteyttä!