Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Koneturvallisuus

Koneen suunnittelijan, valmistajan ja myyjän velvollisuudet

Koneen suunnittelijan ja valmistajan velvollisuus on tunnistaa koneeseen liityvät vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit. Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että koneeseen jäljelle jäävät riskit ovat mahdollisimman pienet. Jäljelle jäävien riskien hallintaan on ensisijaisesti käytettävä teknisiä menetelmiä, kuten suojuksia ja turvalaitteita.

Valmistajan velvollisuutena on koota koneen tekninen rakennetiedosto ja toimittaa käyttöohjeet. Kun kone on sen käyttötarkoitusta koskevien vaatimusten mukainen, valmistaja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on vakuus siitä, että kone täyttää sitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Koneen maahantuoja tai myyjä toimittaa koneen ostajalle käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet.

Koneen turvallisuusohjeissa tulee olla muun muassa seuraavat tiedot:

 • koneen turvallinen käyttö
 • tarkastusohjeet
 • kunnossapito (säätö, huolto, korjaukset)
 • melutaso
 • jäännösriskit ja menettelyt jäännösriskien hallitsemiseksi.

Koneiden hankkiminen ja käyttäminen työpaikalla

Työnantajan on valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin tarkoitettu ja turvallinen työväline.

Työnantajan on opastettava työntekijöitä koneiden ja työvälineiden turvalliseen käyttöön. Opastuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota huolto- ja korjaustöiden turvallisuuteen sekä toimintaan häiriötilanteissa. Jos konetta joudutaan huoltotoimenpiteen aikana käyttämään niin, että turvalaitteet on kytketty pois, on tällaista tilannetta varten oltava käyttötapa, joka edellyttä erillisen avaimen käyttöä.

Työntekijöille on velvollisuus olla selvillä käyttämiensä ja työympäristössään olevien koneiden ja työvälineiden vaaratekijöistä ja niiden ennakoinnista.

Koneet tulee pitää säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena koko sen käyttöiän.

Koneiden riskien arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • liikkuvat osat ja ulkoset rakenteet
 • kuumat pinnat
 • jännitteelliset osat
 • melu, tärinä, säteilyt, sähkömagneettiset kentät
 • terveydelle haitalliset ja räjähdysvaaran aiheuttavat päästöt (pölyt, kaasut, höyryt)
 • automaattiset toiminnot.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuden kannalta on tärkeää, että työssä käytettävät sähkölaitteet ja -johdot sekä pistorasiat ovat ehjiä. Sähköjohtojen asettelussa ja järjestelyssä tulee huolehtia siitä, että johdot on suojattu mekaanisilta vaaroilta ja että ne eivät aiheuta haittaa työpaikalla liikkuville. Asettelussa tulee käyttää kaapelihyllyjä. Sähkökeskustilat on pidettävä siisteinä ja edustat vapaina.

Työskenneltäessä kosteissa, räjähdysvaarallisissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa sähkölaitteilta ja sähkötyökaluilta edellytetään erityisvaatimuksia. Sähkötöitä saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sähköurakoitsijarekisteriin rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.