Gå till innehållet

Maskinsäkerhet

Planerarens, tillverkarens och säljarens skyldigheter

Det är maskinplanerarens och -tillverkarens skyldighet att identifiera de faror som är förknippade med maskinen och bedöma riskerna som de orsakar. Maskinen ska planeras och byggas så att de risker som kvarstår i maskinen minimeras. Tekniska metoder såsom skydd och säkerhetsanordningar ska i första hand användas för hanteringen av de kvarstående riskerna.

Det är tillverkarens ansvar att sammanställa maskinens tekniska konstruktionsfil och leverera bruksanvisningarna. När maskinen uppfyller kraven för dess användningsändamål ska tillverkaren underteckna försäkran om överensstämmelse och fästa CE-märkningen. Försäkran om överensstämmelse är en garanti för att maskinen uppfyller säkerhetskraven som gäller den.

Maskinens importör eller säljare ska förse maskinens köpare med finskspråkiga (vid behov svenskspråkiga) anvisningar om användning, underhåll och besiktning.

Maskinens säkerhetsanvisningar ska innehålla bland annat följande information:

Anskaffning och användning av maskiner på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska endast ställa sådana maskiner, verktyg och andra anordningar till arbetstagarens förfogande som är förenliga med föreskrifterna som gäller dem och som är lämpliga och ändamålsenliga för det aktuella arbetet och arbetsförhållandena. För att kunna anskaffa rätt maskiner och utrustning för arbetsplatsen är det nödvändigt att känna till och informera säljaren om driftsförhållandena och andra speciella krav när man köper maskinerna.

Arbetsgivaren ska instruera arbetstagarna i säker användning av maskiner och arbetsutrustning. I vägledningen ska man ägna särskild uppmärksamhet åt säkerheten vid underhålls- och reparationsarbeten och åt drift vid störningar. Om man är tvungen att använda maskinen under underhållsåtgärden med säkerhetsanordningarna avstängda, ska det finnas ett annat sätt att säkerställa säkerheten i en sådan situation, till exempel med hjälp av omkopplaren i maskinens reglerorgan.

Arbetstagarna är skyldiga att vara medvetna om riskfaktorerna förknippade med de maskiner och den arbetsutrustning som de använder och som finns i arbetsmiljön samt om hur dessa riskfaktorer kan förutses.

Maskinerna ska hållas säkra under hela sin livslängd genom regelbunden service och underhåll.

Vid bedömningen av risker som orsakas av maskinerna ska följande beaktas:

  • maskinens rörliga delar och externa strukturer (vassa hörn, spikar, utskjutande skruvar osv.)
  • delar som kan falla eller slungas iväg (i samband med vissa maskiner)
  • kalla och heta ytor
  • delar med spänning
  • buller, vibrationer, strålning, elektromagnetiska fält
  • utsläpp som är skadliga för hälsan och orsakar explosionsrisk (damm, gaser, ångor)
  • ergonomi
  • automatiska funktioner.

Elsäkerhet

Elektriska apparater måste vara säkra för användare och egendom när de har installerats korrekt, används enligt anvisningarna och underhålls. Elektriska installationer ska skyddas så att risken för elektriska stötar från direkt och indirekt kontakt förhindras och ljusbåge och brand som orsakas av elen förebyggs.

Med tanke på elsäkerheten är det viktigt att de elektriska apparater, ledningar och uttag som används i arbetet är hela. I placeringen och arrangerandet av elledningar ska man säkerställa att ledningarna är skyddade mot mekaniska risker och att de inte orsakar olägenheter för personer som rör sig på arbetsplatsen. Kabelstege ska användas i placeringen. Driftrummen ska hållas rena och området framför dem fritt. Områdena framför driftrummen ska hållas fria och driftrummen ska hållas rena.

Vid arbete i fuktiga, explosionsfarliga eller trånga ledande utrymmen måste elektriska apparater och elverktyg uppfylla särskilda krav. Endast yrkespersoner inom elbranschen som registrerats i Säkerhets- och kemikalieverkets (TUKES) elentreprenörsregister får utföra elarbeten.