Gå till innehållet

Osion alasivut

Nätverksmöte

Arbetsförmågan är relaterad till såväl arbetet, arbetsförhållandena och arbetets flyt som arbetstagarens hälsa, kompetens och arbetsmotivation. Om man på arbetsplatsen tillsammans utvecklar arbetsförhållandena och arbetet samt även beaktar arbetstagarnas individuella egenskaper, uppstår färre problem med arbetsförmågan.

Företagshälsovårdssamarbete och stöd för arbetsförmågan

Med företagshälsovårdssamarbete avses ett planmässigt och målinriktat samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagarna eller deras företrädare och företagshälsovården med gemensamt överenskommen praxis.

Vanliga frågor och svar om sjukfrånvaro och arbetsförmåga

Tillvägagångssätt som främjar och stöder arbetsförmågan kallas upprätthållande av arbetsförmågan. Arbetsplatsen och företagshälsovården utarbetar tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan. Modellen behandlas i samverkan med arbetarskyddet. Att hantera sjukfrånvaro är en viktig del av modellen för tidigt stöd.

Tidigt stöd av arbetsförmågan och att ingripa i problem är en del av tillvägagångssätten och de etiska principerna på en fungerande arbetsplats. De förutsätter samarbete, att man förbinder sig till överenskomna principer, samspelsförmåga samt mod att ingripa även i situationer som känns svåra.

Samtal om arbetsförmågan är kontinuerlig verksamhet och omsorg som hänför sig till chefsarbetet. Med hjälp av en modell för samtal om arbetsförmågan som skapats i samarbete och med hjälp av företagshälsovårdens sakkunnighet, stödjer man tillräckliga personalresurser i arbetsgemenskapen, arbetsgemenskapens funktion, arbetets resultat samt individens arbetsförmåga och välbefinnande.

Rättvist och jämlikt bemötande främjar en god stämning. Därtill hjälper modellen till att tydliggöra de olika parternas ansvar och roller och stärka samarbetet på arbetsplatsen. Verksamhetsprinciperna som hänför sig till tidigt stöd för arbetsförmågan är centralt innehåll i arbetarskyddssamarbetet. När modellen har skapats är följande åtgärder att informera och introducera och därefter bedöma och vidareutveckla verksamheten på arbetsplatsen.