Gå till innehållet

Osion alasivut

Personregistret för arbetarskyddet

Kontaktuppgifterna på de personer som blivit utnämnda och valda till arbetarskyddssamarbetet ska meddelas till personregistret för arbetarskyddet. Registret tillhör social- och hälsovårdsministeriet, som gett Arbetarskyddscentralen i uppdrag att föra registret. Det är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att anmäla kontaktuppgifterna till personregistret för arbetarskyddet.

Arbetarskyddsfullmäktigen

Arbetarskyddsfullmäktigen är en person som arbetstagarna utser bland sig som företräder arbetsplatsens personal i arbetarskyddssamarbetet med arbetsgivaren.

Arbetarskyddschefen

Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet. Arbetsgivaren utser arbetarskyddschefen om han inte själv fungerar som arbetarskyddschef.

Skyddsombud

Förutom arbetarskyddsfullmäktigen kan också skyddsombud väljas i arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Skyddsombuden representerar en viss begränsad personalgrupp, t.ex. kontor, avdelning eller yrkesgrupp.

Arbetarskyddskommittén

En arbetarskyddskommitté ska inrättas på en arbetsplats med minst 20 regelbundna arbetstagare.

Arbetarskyddsansvar på den gemensamma arbetsplatsen

Arbetsgivarna och de individuella utförarna av arbetet som verkar på den gemensamma arbetsplatsen är skyldiga att genom samarbete genomföra arbetarskyddet. Varje arbetsgivare ansvarar ändå för sina arbetstagares säkerhet.

Arbetsgivaren som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten – beställaren eller den huvudsakliga genomföraren – har som främsta skyldighet att samordna parternas arbetarskyddshelheter.

Då man köper underleverantörstjänster eller utför arbeten med inhyrd personal är det viktigt att säkerställa arbetarskyddsfrågor då man ingår avtalet.

En arbetsplats med gemensamma faror

En arbetsplats med gemensamma faror är ett gemensamt utrymme där olika självständiga arbetsgivare och arbetsutförare verkar, t.ex. ett köpcentrum eller kontorshotell. En arbetsplats med gemensamma faror skiljer sig från en gemensam arbetsplats i den mån att aktörerna är i en självständig ställning.

Aktörer som verkar i ett gemensamt utrymme är skyldiga att samarbeta och informera varandra om olägenheter och risker som de upptäckt, åtgärder för att avlägsna dem samt om nödvändig samordning av verksamheten.