Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuslaki määrittää työpaikalla toimivien velvoitteet toimialasta riippumatta. Kun ostetaan palveluita eli alihankintatyötä, teetetään vuokratyötä tai toimitaan rinnakkain yhteisten vaarojen puitteissa, työsuojeluvastuuasiat on tärkeä selvittää osapuolten kesken. Työantajat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä turvallisuuden toteuttamiseksi.

Palveluiden tilaaja- tai toimittajayritysten toimiessa kansainvälisessä ympäristössä, on tiedostettava, että kussakin maassa noudatetaan sen maan lainsäädäntöä, jossa kyseinen yritys toimii.

Yhteinen työpaikka

Yhteisten vaarojen työpaikka

Vuokratyö

Keskeinen lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki 6. luku 49–55§
Yhteisten työpaikkojen perusperiaatteet, vastuunjako ja velvollisuus tiedottamisesta työpaikoilla.
Säädökset koskevat kaikkia työpaikkoja toimialasta riippumatta.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 5a. luku 43a-43h§
Säädökset yhteisillä työpaikoilla harjoitettavasta yhteistoiminnasta, yhteisestä työsuojelupäälliköstä ja ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevan työsuojeluvaltuutetun kulkuoikeudesta työmaalla.

Työsopimuslaki 1. luku 7§
Määrää näin: ”Työnantaja siirtäessä työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyrityksen on toimitettava työntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi.”

Tilaajavastuulaki
Edistää työehtojen noudattamista ja luo yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät lakisääteiset velvoitteensa sopimuspuolina ja työnantajina.