Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Noudata työssäsi työtapaturmien ja vaaratilanteiden välttämiseksi annettuja ohjeita:

Siisteys ja järjestys

Laiminlyönnit työympäristön siisteydessä ja järjestyksessä ovat yleisiä työpaikkatapaturmien aiheuttajia. Turvallinen liikkuminen työpaikalla edellyttää, ettei kulkuväylillä ole liikkumista vaarantavia tavaroita tai liukastumisvaaraa aiheuttavia aineita. Siistit, asianmukaisesti valaistut ja ilmastoidut työtilat parantavat työn laatua ja työviihtyvyyttä.

Ohjeita järjestyksen ja siisteyden ylläpitoon työpaikalla:

 • Siisteys ja järjestys on jokaisen vastuulla.
 • Tarpeettomat tavarat ja roskat viedään pois.
 • Tarvittaville tavaroille järjestetään riittävästi tilaa.
 • Työkaluille ja tarvikkeille nimetään määrätyt paikat.
 • Siivousvälineet pidetään helposti saatavilla.
 • Roska-astioita hankitaan riittävästi, ja ne tyhjennetään säännöllisesti.
 • Uloskäynnit ja pelastustiet pidetään vapaina.
 • Siisteys ja järjestys tarkistetaan säännöllisesti, ja mikäli ongelmat toistuvat, mietitään ratkaisukeinoja.

Sisäinen liikenne

Työpaikan liikenteen järjestämistä varten on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet. Sisäisessä liikenteessä tulee käyttää yleisiä liikennesääntöjä sekaannusten välttämiseksi.

Liikennejärjestelyillä tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omat väylät kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle. Jos erillisiä väyliä ei voida rakentaa, parannetaan turvallisuutta ajoratamerkinnöillä, kaiteilla tai korotetuilla jalkakäytävillä.

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, etteivät nosto- ja siirtolaitteet tai taakan putoaminen tai heilahtelu aiheuta työntekijöille vaaratilanteita.

Trukkeihin liittyy useita vaaratekijöitä, kuten vaihtelevat hallintalaitteet eri konetyypeissä, poikkeava ajosuunta, huono näkyvyys, korkealla sijaitseva kuorma ja vakavuus.

Trukin käyttöön liittyviä vaarakohtia ovat risteykset, ahtaat kulkuväylät, portit ja oviaukot sekä huonosti havaittavat katvealueet, joita syntyy yleensä ovialueiden ja rakennusten kulmien läheisyyteen sekä nurkkiin.

Trukin ja muun liikkuvan työkoneen käyttö edellyttää, että työntekijä on saanut kyseiseen tehtävään riittävän opastuksen ja että hänellä on työnantajan antama kirjallinen lupa kyseisen työvälineen käyttöön  Työnantajan tulee varmistua ennen luvan myöntämistä, että työntekijä osaa ajaa käytettäviä konetyyppejä.

Animaatiossa esitetään kolme työpaikkojen sisäisessä liikenteessä Suomessa sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Animaatiossa esitetään myös tutkintaryhmän käsitys tapaturmiin johtaneiden tapahtumien kulusta ja annetaan suositukset vastaavien tapaturmien torjumiseen.

Putoamisuojaus

Putoaminen on keskeinen vaaratekijä työskenneltäessä korkealla, telineillä, työtasoilla tai tikkailla ja liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja reunoja.  Putoamisen estäminen varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja hankkimalla turvalliset työtasot ja asianmukaiset suojarakenteet ja turvalaitteet.

Kulkutiet varustetaan suojakaiteilla, joihin kuuluvat käsijohde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista. Suojakaiteen sopiva korkeus on noin yksi metri. Kuilut ja aukot suojataan tukevilla kansilla.

Tikkaat

Tikkailla työskentelyssä on suuri tapaturmariski, ja niiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden asemesta työalustana vain silloin, kun työ on lyhytkestoinen tai kun jostain muusta syystä olisi kohtuutonta vaatia työtelinettä. A-tikkaita voidaan käyttää tavallisen huonekorkeuden tiloissa, painumattomalla ja tasaisella alustalla.

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita voidaan käyttää lyhytaikaisiin kertaluonteisiin töihin, kuten nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Nojatikkaiden tilapäisen ja kertaluonteisenkin käytön yhteydessä on tärkeää varmistaa, etteivät ne pääse kaatumaan tai luistamaan paikaltaan.

Telineet

Ennen työtelineen tai siirrettävän telineen valintaa on aina selvitettävä mahdollisuus kiinteän työtason käyttöön. 

Telineelle tulee laatia pystytys-, käyttö- ja purkamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon rakenteelliset vaatimukset ja tehtävän työn edellytykset. Teline pystytetään ja puretaan aina suunnitelman mukaan. Pystytyksen ja purkamisen aikana on huolehdittava putoamissuojauksesta.

Telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla silloin, kun työtason korkeus on yli kaksi metriä. Suojakaiteen pitää olla vähintään metrin korkuinen, ja siinä on oltava välijohde ja jalkalista.

Telineiden turvalliseen käyttöön, pystytykseen ja purkamiseen liittyviä tarkempia määräyksiä on annettu valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta, Valtioneuvoston asetus rakennustyön  turvallisuudesta 205/2009.

Videolla kerrotaan asioista, joihin telineiden tilaajan, käyttäjän ja asentajan on tärkeää kiinnittää huomiota. Telineiden tulisi aina sopia mahdollisimman hyvin niiltä tehtävään työhön. Näin varmistetaan, että niiden käyttö on turvallista.

Nostotyöt

Nostot on aina suunniteltava huolellisesti. Erikoisnostot, kuten raskaat nostot, suurten kappaleiden nostot ja yhteisnostot, edellyttävät nostotyösuunnitelmaa. 

Nostoissa saa käyttää vain hyväksyttyjä, tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja apuvälineitä.  Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja apuvälineiden suurin sallittu kuormitus, joka on merkitty laitteeseen.

Nostettavan kappaleen paino ja painopiste tarkistetaan ja taakka kiinnitetään huolellisesti ja asianmukaisesti. Taakan kiinnityksessä on huolehdittava, ettei taakka leikkaa nostoliinaa tai -raksia  Taakkaa ei saa nostaa henkilöiden yli.

Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt.  Merkinannot noston aikana nosturin käyttäjälle antaa yksi henkilö.

Henkilönostoihin saa käyttää pääasiallisesti ainoastaan henkilönostoihin suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja apuvälineitä.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Henkilönsuojaimet

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työssä voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistetuilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työssä esiintyvien vaarojen arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet.

Arviointiin kuuluu myös henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely. Lisäksi on otettava huomioon ne vaarat tai haitat, joita itse suojaimesta saattaa aiheutua.

Henkilösuojaimet pääryhmittäin ovat: suojakypärät, kuulonsuojaimet, silmien- ja kasvojensuojaimet, hengityksensuojaimet, jalkojensuojaimet,  käsiensuojaimet, putoamissuojaimet ja suojavaatteet.

Suojaimia valittaessa huomioitavat asiat

 • Mikä on jäännösriski, jonka ehkäisemiksi suojain hankitaan?
 • Millaiset suojausominaisuudet suojaimessa pitää olla vaaran ehkäisemiseksi?
 • Mitkä ovat suojaimen käyttämisestä aiheutuvat vaarat tai haitat sekä yhteiskäytön riskit?
 • Millaiset ovat työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet henkilönsuojaimelle?

Käyttäjien osallistuminen suojainten valintaan on tärkeää, jotta käyttömukavuus tulee otettua huomioon. Lisäksi työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet saattavat asettaa vaatimuksia suojainten valinnalle.

Suojainten käytön opastuksella huolehditaan siitä, että suojaimet puetaan oikein, niitä käytetään koko ajan, kun työskennellään epäpuhtauksia sisältävässä työympäristössä ja käyttäjät huolehtivat suojainten asianmukaisesta huollosta ja kunnospidosta.

Käyttäjän tulee tiedostaa riskit, joita suojaimen käytöllä pyritään hallitsemaan. Tarvitaan perehdytystä, koulutusta, motivointia ja käyttöohjeet opastuksen lisäksi.

Suojaimen pukemisen lisäksi suojaimen riisuminen oikein on yhtä tärkeää altistumisen ehkäisemiseksi ja kontaminaatioiden välttämiseksi.

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Työnantaja vastaa suojaimen kustannuksista, kun suojaimen käyttöä edellytetään työnantajan tekemän riskinarvioinnin perusteella tai suojaimen käyttämistä edellytetään toimialaa koskevissa säädöksissä.

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 427/2021