Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vaatimus koskee myös alkoholi- ja huumausainetestejä. Alkoholin käyttöä voidaan testata verestä tehtävällä testillä tai puhallustestillä. Verestä tehtävän testin voi suorittaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puhallustesti

Jos työntekijän työkykyä epäillään alkoholin käytön vuoksi, on työkyvyn arviointi havaintojen perusteella aina ensisijainen keino puuttua tilanteeseen. Puhallustestin vapaaehtoinen käyttö perustuu työsuojelullisiin näkökohtiin eikä siitä ole erillistä lainsäädäntöä. Tämän takia työntekijää ei voida velvoittaa puhaltamaan.

Puhaltaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen.  Puhallustestillä työnantaja voi tarjota työntekijälle mahdollisuuden osoittaa, että hän ei ole alkoholin vaikutuksen alainen.Puhaltamisesta kieltäytymistä ei voida tulkita, että työntekijä on alkoholin vaikutuksen alaisena. Mikäli havaintojen perusteella työkyky on alentunut, voi työnantaja kieltää työnteon.  Työnantajan tulee matalalla kynnyksellä ohjata työntekijä työterveyshuoltoon, kun on syntynyt epäily työkyvystä mahdollisen päihtymyksen vuoksi.

Mikäli työpaikalla aiotaan käyttää vapaaehtoisia puhallustestejä, päihdeohjelmaan kirjatut selkeät menettelytavat puhallutustestien käyttämisestä sekä ohjeet esihenkilöille, miten eri tilanteissa toimitaan, auttavat arjen toimintaa. Huomioitavaa on myös mittauslaitteiden käyttövarmuus, oikeanlainen huolto sekä henkilöstön perehdyttäminen niiden oikeaan käyttöön.

Puhallustesti voidaan tehdä työpaikalla tai työntekijä voidaan ohjata vapaaehtoista testiä varten työterveyshuoltoon. Joissakin tilanteissa työskentely alkoholin vaikutuksen alaisena voi olla rikos. Näin on esimerkiksi kuljetustehtävissä toimivien osalta. Tällöin poliisi selvittää mahdollisen päihtymyksen.

Huumausainetesti

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä sääntelee huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelyä työpaikalla. Vaikka laissa säädetään tietojen käsittelystä, käytännössä laki sääntelee tilanteista, joissa huumausainetestiä voidaan työhönotossa ja työsuhteen aikana edellyttää. Työntekijä saa huumausainetestistä todistuksen, jonka hän toimittaa työnantajalleen.

Työnantaja ei voi vaatia todistusta huumausainetestiä, mikäli työpaikalla ei ole päihdeohjelmaa. Päihdeohjelmassa on hyvä kirjata menettelytavat huumausainetestien osalta. Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamista edellyttävät työtehtävät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Menettelyssä on käsiteltävä ne työtehtävät, joissa työntekijä on joko velvollinen antamaan tai voi suostumuksensa perusteella antaa huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle.

Huumausainetesti voidaan tehdä myös osana työterveyshuollon suorittamaa terveystarkastusta. Tällöin terveystarkastuksesta annetaan yleinen lausunto työntekijän työkyvystä, eikä siinä yhteydessä eritellä huumeiden käyttöä.

Laissa säädetään erikseen huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta työhön otettaessa (koskien työhön valittua työnhakijaa) ja työsuhteen aikana.

Huumausainetesti työhön otettaessa

Työnantaja saa lain edellytysten täyttyessä ottaa vastaan ja käsitellä tehtävään valitulta työnhakijalta tämän suostumuksella huumausainetestiä koskevan todistuksen.

Laissa säädetään yleiset edellytykset todistuksen toimittamiselle. Todistusta voidaan vaatia, jos työnhakijan on tarkoitus toimia työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi edellytetään, että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vaarantaa laissa erikseen mainittuja tärkeitä intressejä (esimerkiksi henki, terveys, työturvallisuus ja liikenneturvallisuus.).

Yleisten edellytysten lisäksi työnantaja voi edellyttää todistuksen toimittamista laissa mainituissa tietynlaisissa työtehtävissä (erityistä luottamusta edellyttävät tehtävät, alaikäisen kasvatus, pääsy huumausaineisiin). 

Edellä mainittu soveltuu myös tilanteisiin, joissa työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät lain edellytykset.

Huumausainetesti työsuhteen aikana

Epäilys huumeiden vaikutuksen alaisena työskentelemisestä tai huumeriippuvuudesta oikeuttaa työnantajaa vaatimaan huumeiden käyttöä koskevan todistuksen. Edellytyksenä on myös, että testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi ja että työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi edellytetään laissa erikseen mainittujen tärkeiden intressien vaarantamista (esimerkiksi henki, terveys, työturvallisuus ja liikenneturvallisuus).

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamista voidaan vaatia myös silloin, kun työntekijä on positiivisen testituloksen perusteella sitoutunut hoitoon ja testaaminen liittyy hoidon toteutumisen seurantaan.