Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmia ehkäistään siten, että tapaturman vaaraa aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja poistetaan kokonaan tai, jos poistaminen ei ole mahdollista, vaarat vähennetään mahdollisimman pieniksi. Tapaturmavaaroja tunnistettaessa pitää huomioida myös työn tekemiseen liittyvät erityistilanteet, kuten normaalista poikkeavat olosuhteet.

Työtapaturmien ja ammattitautien torjunta edellyttävät jatkuvaa työympäristön ja toiminnan seuraamista ja kehittämistä. On tarkkailtava työympäristöä ja kerättävä tietoa vaaroista esimerkiksi työpaikkakierroksilla ja turvallisuusilmoituksilla. Myös työterveyshuollon työpaikkaselvityksen kehittämisehdotukset on otettava huomioon. Lisäksi työnantajan pitää seurata sairauspoissaoloja ja tapaturmatilastoja. Vaaralliset tilanteet ja niihin johtaneet tekijät on selvitettävä sekä terveyttä vaarantavat olosuhteet korjattava.

Työpaikalla tulee olla selkeä käytäntö tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamisesta sekä sattuneiden tapausten tutkinnasta. Sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan tavoitteena on löytää torjuntatoimenpiteet samankaltaisten tapausten ehkäisemiseksi.

Fysikaaliset tekijät

Työpaikoilla ilmenevien fysikaalisten tekijöiden kuten lämpöolot, melu ja tärinä sekä kemiallisten ja biologisten riskitekijöiden tunnistamista, kartoitusta ja torjuntaa kutsutaan työhygieniaksi.

Työn hygieenisyyttä arvioidaan työpaikkakäynneillä, mittauksilla ja terveystarkastuksissa. Lisäksi tarvitaan työohjeita ja tiedottamista. Terveydellisiä haittoja torjutaan muun muassa teknisillä keinoilla, suojaimilla ja koulutuksella.

Kemialliset ja biologiset tekijät

Työpaikoilla ilmenevien fysikaalisten tekijöiden kuten lämpöolot, melu ja tärinä sekä kemiallisten ja biologisten riskitekijöiden tunnistamista, kartoitusta ja torjuntaa kutsutaan työhygieniaksi.

Työn hygieenisyyttä arvioidaan työpaikkakäynneillä, mittauksilla ja terveystarkastuksissa. Lisäksi tarvitaan työohjeita ja tiedottamista. Terveydellisiä haittoja torjutaan muun muassa teknisillä keinoilla, suojaimilla ja koulutuksella.

Koneet, laitteet ja työvälineet

Koneiden turvallisuutta koskevissa säädöksissä vastuu turvallisuudesta kohdistuu koneiden suunnittelijoihin, valmistajiin, myyjiin sekä koneita hankkiviin ja käyttäviin työnantajiin.

Turvallinen työskentely

Turvallisuuden edistäminen työpaikalla on järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan työvälineet, työympäristö, työmenetelmät, organisaation toiminta ja työtavat.

Vaikka työnantajalla on päävastuu työturvallisuudesta, myös jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia mahdollisuuksien mukaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Jokaisella on velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti, varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen ja ilmoittaa työpaikalla havaisemistaan vaara- ja haittatekijöistä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.