Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Johdonmukainen toiminta työpaikalla edellyttää, että käytössä on yhtenäinen toimintamalli häiriötilanteiden ehkäisyyn, selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Se yhdenmukaistaa käsityksiä siitä, miten tulee toimia. Varsinaista toimintamallia voidaan tarvittaessa täsmentää tarkemmilla ohjeilla. Toimintamalli tulee ennen sen käyttöön ottamista käsitellä yhteistoiminnassa. Mallin ja sitä täydentävien ohjeiden laadinnassa kannattaa hyödyntää työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön havaintoja, osaamista ja kehittämisideoita.

Toimintamallin valmisteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Ensimmäisenä kannattaa miettiä yhdessä, mikä on toimintamallin tavoite ja missä tilanteissa sitä on tarkoitus käyttää. Tämä auttaa hahmottamaan keskeisen sisällön. Toimintamallia valmisteltaessa kannattaa keskustella yhteistoiminnassa seuraavista asioista:

Toimintamallia täydentävässä ohjeessa voidaan tarkemmin kuvata asian käsittelyn vaiheet, kuten keskustelu asianosaisten kesken, ilmoitus tarvittaessa omalle esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä aloitteen tekeminen työyhteisösovittelusta. Lisäksi kannattaa kertoa tilanteiden selvittämisen tavoista ja tyypillisistä ratkaisukeinoista. Käytettävissä olevat tukimahdollisuudet ja eri tahojen roolit on myös hyvä kuvata. Ohjeeseen voi liittää lomakkeita ja kaavioita.

Toimintamalli ja sitä täydentävä ohje tulee käsitellä kaikkien niiden kanssa, joiden halutaan noudattavan niitä. Hyvä tapa on käsitellä asiaa yhteisessä tilaisuudessa, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Toimintamallin ja ohjeen tulee sisältyä myös esihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytykseen.

Toimintamalli auttaa vain, jos se toimii aidosti myös käytännössä. Sen käyttöä tuleekin seurata säännöllisesti ja tarvittaessa tarkistaa mallia ja sitä täydentäviä ohjeita. Toimimaton malli johtaa helposti sen käytöstä laistamiseen. Jotta malli toimii käytännössä, tulee varmistaa, että

Toimintamalli on esihenkilön käytännön väline työyhteisön toimivuuden edistämisessä ja epäkohtiin puuttumisessa. Ilman yhtenäistä ohjetta esihenkilöiden toiminta voi olla epätasaista, mikä näkyy esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemuksina ja johtamisen ongelmina.

Sekin on muistettava, että työlainsäädäntö ja toimintamalli eivät yksinään riitä. Lisäksi tarvitaan luottamusta, rohkeutta, välittämistä ja arvostavaa kohtaamista.

Lisätietoja