Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Aluehallintovirasto toteuttaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen. Luonnonvarakeskuksella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Se huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetuista taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Luonnonvarakeskuksella on pitkä kokemus maa-, metsä- ja kotieläintilojen työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä ja Luke on vetänyt useita toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Luke on julkaissut työturvallisuuden parantamiseen tähtääviä oppaita ja suosituksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään taloudelliseen hyödyntämiseen. MTK:hon kuuluu 14 maataloustuottajien liittoa ja 56 metsänhoitoyhdistystä. Liitot ja yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Paikallisten maataloustuottajien yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten kautta MTK:ssa on kaikkiaan noin 316 000 jäsentä.​​​​​​

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa sekä ihmis- ja perusoikeuksia. Virasto tuottaa asiantuntija- ja tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. Virasto myös osallistuu asiantuntijana maahanmuuttokeskusteluun.

Maaseudun työnantajaliitto MTA

MTA tukee työnantajana toimimista maaseutu-, puutarha-, viherrakennus- ja turkistuotantoaloilla, joilla kasvien, eläinten ja muiden biologisten organismien hyödyntäminen asettaa erityisvaatimuksia työnantajatoiminnalle ja työehdoille.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Mela tarjoaa viljelijöille, poronhoitajille, kalastajille, metsänomistajille sekä tieteen ja taiteen apurahansaajille monipuolista eläke- ja sosiaaliturvaa. Mela tukee maatalousyrittäjiä eläkevakuutuksilla.

Melan verkkopalvelusta löydät opastusta henkilösuojainten valinnasta, käytöstä, hoidosta ja säilytyksestä sekä lasten turvallisuudesta maatilalla.

ProAgria

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. ProAgria tuottaa jäsenilleen ja asiakkailleen palveluja, joista saa mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. ProAgrian ydinosaamista on valmentaa maatiloja, maaseudun yrityksiä ja maaseudun kehitysprojekteja yhä parempiin suorituksiin ja tuloksiin. (Lähde ProAgria nettisivu)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on tukea ihmisten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa.

Svenska landbruksproducenternas centralförbund SLC

SLC on ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, joka toimii ruotsinkielisillä rannikkoalueilla. SLC on noin 10 100 maataloustuottajien ja 18 300 metsänomistajien ammatti- ja etujärjestö. Toiminta perustuu jäsenten, maa- ja metsätalouden ja maaseudun edunvalvontaan kansallisella tasolla. Markkina-, maatalouspolitiikka, verotus- ja rahoitus- sekä sosiaaliset kysymykset ovat toiminnan tärkeimpiä toimialueita.

Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuskeskus eli TVK koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa Suomessa. Lisäksi TVK käsittelee korvausasiat vahinkotapahtumissa, jotka ovat sattuneet vakuuttamattomassa työssä. TVK:n tehtävänä on ylläpitää tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoa, miten työnantajien vakuuttamisvelvollisuus toteutuu.

Teollisuusliitto

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto, joka edustaa myös maatalous- ja puutarha-alojen työntekijöitä. Teollisuusliitto neuvottelee edustamilleen sopimusaloille työehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista. Teollisuusliiton tavoite on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan vähimmäistason sekä muut työsuhteessa noudatettavat ehdot.

Teollisuusliitto kouluttaa, neuvoo ja avustaa jäseniä ja työsuojeluvaltuutettuja työsuojeluun ja -turvallisuuteen sekä sairauden tai työtapaturman aiheuttamaan työkyvyttömyysajan toimeentuloon, kuntoutukseen ja eläkkeisiin liittyvissä asioissa. Teollisuusliitto osallistuu työmarkkinaosapuolena Työturvallisuuskeskuksen maatalouden työalatoimikunnan toimintaan.

Työtehoseura TTS

TTS Työtehoseura on yleishyödyllinen itsenäinen yhdistys, joka tarjoaa valtakunnallisesti koulutus- ja kehittämispalveluja. TTS on yksi suurimmista maamme yksityisistä ammatillisista koulutuksen järjestäjistä. Koulutustarjonta suuntautuu teknillisille aloille. TTS:n tarjoamat tutkimus- ja kehittämispalvelut tarjoavat välineitä kaikkien alojen yrityksien tuottavuuden kehittämiseen.

TTS:ssä harjoitettu maatalouden tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy maatalousyritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden sekä alalla työtä tekevien hyvinvoinnin parantamiseen.

Yhteystiedot: Erikoistutkija Janne Karttunen, janne.karttunen@tts.fi

Työterveyslaitos, Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky)

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Työterveyslaitoksen toiminta perustuu monitieteiselle tutkimus- ja kehittämistyölle. Mytkyn tehtävänä on maatalousalan työterveyshuollon valtakunnallinen kehittäminen, neuvonta, seuranta ja kattavuuden lisääminen.

Työterveyslaitos neuvottelee työterveystoimijoiden kanssa maatalousalan työterveyshuollon tehostamiseksi. Se ohjaa maatalouden työolojen, työturvallisuuden, työhygienian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisessa. Työterveyslaitos tuottaa maatalousalan työterveyttä koskevaa materiaalia työterveyshuoltojen käyttöön.

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus tarjoaa palveluja työpaikoille työturvallisuuden kehittämiseen ja työsuojelun yhteistoiminnan parantamiseen. Materiaaleja on sekä alakohtaisia että kaikille toimialoille yhteisesti soveltuvia.

Työturvallisuuskeskuksen maatalousalojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä alan työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alan työnantajia ja palkansaajia. Työalatoimikunta tuottaa hanketyönään esimerkiksi maatalouden työturvallisuuteen liittyviä materiaaleja.