Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Vuokratyön erityispiirteet

Henkilöstöpalveluyritys on vuokratyöntekijän työnantaja. Se siirtää työntekijän toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön. Siirtäminen edellyttää työntekijän suostumusta.

Keskeiset erityispiirteet vuokratyössä liittyvät henkilöstöpalveluyrityksen, työntekijän sekä käyttäjäyrityksen väliseen suhteeseen ja siitä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Vuokratyön luonteeseen kuuluu usein asiakastoimeksiantojen lyhytkestoisuus. Tiedonkulkuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä vuokratyössä on aina kolme osapuolta.

Työsuojelu vuokratyössä

Vuokratyössä puhutaan henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen jaetusta työsuojeluvastuusta. Molemmat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että työtä tehdään turvallisesti ja ettei työ aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen yhteistyö on tärkeää työturvallisuusasioissa.

Vuokratyöntekijän tulee noudattaa sekä henkilöstöpalveluyrityksen että käyttäjäyrityksen antamia työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

Henkilöstöpalveluyrityksellä on yleisvastuu työturvallisuusasioiden hoitamisessa. Sen on selvitettävä, että käyttäjäyritys kykenee täyttämään työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet ja että työ voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.

Henkilöstöpalveluyrityksen on muun muassa:

 • ilmoitettava työntekijälle työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta
 • varmistettava työntekijän riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen työhön
 • huolehdittava yleisestä perehdyttämisestä ja työsuojeluopastuksesta
 • huolehdittava, että työaikasäännöksiä noudatetaan vuokratyöntekijän työsuhteessa
 • järjestettävä työntekijöilleen vähintään lakisääteinen työterveyshuolto
 • kerrottava työntekijälle, miten tapaturmatilanteissa toimitaan ja kenelle ilmoitetaan sairastumisesta
 • sovittava käyttäjäyrityksen kanssa työntekijän perehdyttämisestä ilmoittamiskäytäntöihin, jotka koskevat vaaratilanteita.

Toimeksiannon ajan käyttäjäyrityksellä on päävastuu työturvallisuudesta, koska se johtaa ja valvoo työtä sekä järjestää työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät olosuhteet.

Käyttäjäyrityksen on muun muassa

 • ilmoitettava ennen työn aloittamista henkilöstöpalveluyritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet
 • tarkistettava, että vuokratyöntekijä vastaa osapuolten välisen sopimuksen ja tehtävän mukaisia vaatimuksia
 • huolehdittava työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä
 • ohjeistettava ja opastettava oikeat ja turvalliset työtavat
 • noudatettava työaikasäädöksiä omalta osaltaan
 • opastettava, keneltä työntekijä voi kysyä työtehtävien suorittamiseen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista
 • kerrottava työhön ja työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden välttämisestä
 • valvottava työskentelyn turvallisuutta sekä suojavälineiden ja henkilönsuojainten käyttöä
 • kerrottava, kuka on työpaikan työsuojelupäällikkö ja ketkä ovat työsuojeluvaltuutetut.

Vuokratyöntekijän tulee noudattaa sekä varsinaisen työnantajansa (henkilöstöpalveluyritys) että käyttäjäyrityksen antamia työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Hänen on myös:

 • otettava huomioon työssään oma ja muiden työntekijöiden turvallisuus
 • käytettävä työnantajan antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita
 • ilmoitettava havaitsemastaan viasta, puutteesta tai epäasiallisesta kohtelusta ensisijaisesti käyttäjäyrityksen työnjohdolle.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Ota yhteyttä!