Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Hyviä käytäntöjä teknologia-alojen työpaikoille

Hyvien käytäntöjä avulla voit nostaa työturvallisuuden tasoa työpaikallasi. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työpaikka!

Henkinen hyvinvointi ilmenee työyhteisössä hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä sekä yhteistyön ja työtehtävien sujuvuutena. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ on mielekästä ja sopivasti haastavaa. Henkilö hallitsee silloin työnsä sekä saa arvostusta ja sosiaalista tukea työtehtävissään. Sairauspoissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus ovat vähäisiä. Työskentely on tuottavaa ja laadukasta, kun henkilöstö on hyvinvoivaa ja motivoitunutta.

Ilmanvaihto on tärkeä keino hengitysteitse tapahtuvan altistumisen ehkäisemisessä ja hallinnassa. Yleisilmanvaihdolla huolehditaan hyvästä sisäilmasta ja lämpömukavuudesta. Prosessikohtaisella ilmanvaihdolla ja kohdepoistoilla vähennetään tehokkaasti prosessiperäisiä altisteita.

Teknologia-alojen työpaikoilla voidaan altistua erilaisille työhygieenisille haittatekijöille, esimerkiksi hitsaustöissä ja metallin lämpökäsittelyssä.

Työperäinen altistuminen tulee tunnistaa ja arvioida työpaikan riskinarvioinnissa ja huomioitavat työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee järjestää mittaukset ja seuranta altistumisen ennalta ehkäisemiseksi.

Haitallisille kemikaaleille on määritelty HTP-arvot. Työntekijä ei saa altistua luetelluille aineille raja-arvoja enempää. Prosessialtisteille, joille ei ole olemassa käyttöturvallisuustiedotteita, on kirjoitettu KAMAT-tietokortteja.

Jos työntekijä altistuu syöpävaaraa aiheuttaville aineille tai menetelmille työssään, työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava heidät ASA-rekisteriin.

Haitalliset aineet

Kemikaaliturvallisuuden perusta työpaikalla on se, että tiedetään mitä kemikaaleja on käytössä, tunnetaan niiden ominaisuudet ja käyttöön liittyvät vaarat. Lisäksi työpaikalla on selvitettävä syntyykö työssä tai työprosesseissa haitallisia kemiallisia altisteita. Altisteisiin liittyvät vaarat arvioidaan ja toteutetaan toimenpiteet, joilla varmistetaan, että riskit ovat hallinnassa.

KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa autoalan ja metallialan työtehtävissä yleisimmin esiintyvistä kemiallisista altisteista, altistumisen suuruusluokasta, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä, altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä työperäisistä sairauksista.

Syöpävaaralliset aineet ja ASA-rekisteri

Jos työntekijä altistuu työssään syöpävaaraa aiheuttavalle aineelle tai menetelmälle, työnantajan tulee ilmoittaa heidät ASA-rekisteriin. ASA-rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos.

Työhygienia

Työhygienia on työpaikoilla ilmenevien kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten riskitekijöiden tunnistamista, kartoitusta ja torjuntaa. Työn hygieenisyyttä arvioidaan työpaikkakäynneillä, mittauksilla ja terveystarkastuksissa. Lisäksi tarvitaan työohjeita ja tiedottamista. Terveydellisiä haittoja torjutaan muun muassa teknisillä keinoilla, suojaimilla ja koulutuksella.

Melu on edelleen yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista.

Haitallinen tärinä on työkalusta käteen siirtyvää kehotärinää tai alustasta esim. työkoneen istuimesta ihmiseen siirtyvää kokokehotärinää.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työn suunnittelussa huomioidaan työntekijän henkilökohtaiset edellytykset työssä suoriutumiseen. Teknologia-aloilla tämä on huomioitava esimerkiksi silloin kun samalla työpisteellä työskentelee useampi henkilö.

Nostotyöt

Nostotöissä käytettävien nostimien ja nostoapuvälineiden on oltava niitä koskevien vaatimusten mukaisia ja tarkoitukseen soveltuvia. Valmistajan antamat ohjeet tulee huomioida ja huolehtia laitteiden tarkastuksista. Nostotyöt on suunniteltava turvallisiksi ennen nostotyön aloittamista.

Kirjallinen nostosuunnitelma on tehtävä erityisen huolellisesti harvoin tehtäville nostoille tai kun nostetaan kahdella koukulla. Nostosuunnitelmassa on aina kuvattava, miten

  • varmistetaan nostotyöhön osallistuvien osaaminen ja tiedonkulku
  • huolehditaan ympäristön turvallisuudesta (riittävä tila ja näkyvyys)
  • estetään taakan putoaminen tai hajoaminen.

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit

Lainsäädäntö edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta. Suositeltavaa on tehdä tarkastus vuoden väliajoin. Jokaiseen apuvälineeseen on syytä tehdä tarkastusta osoittava merkintä.

Teknologia-alojen työalatoimikunta suosittelee nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla seuraavan taulukon mukaisesti. Yhtenäisillä väreillä voidaan vähentää epäselvyyksiä eri työpaikkojen välillä.

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit: Vuonna 2023 tarkastusväri on oranssi. Vuonna 2024 tarkastusväri on sininen. Vuonna 2025 tarkastusväri on keltainen. Vuonna 2026 tarkastusväri on valkoinen. Vuonna 2027 tarkastusväri on vihreä.

Vuonna 2028 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta. Toisin sanoen vuoden 2028 tarkastusväri on oranssi. Tarkastusvärejä käytetään myös mittausvälineiden kalibroinnissa.

Koneiden turvallisuutta tulee arvioida säännöllisesti työpaikan riskinarviointien yhteydessä. Uusia koneita ja laitteita hankittaessa on hyvä suunnitella koneen koko elinkaari sen käyttöönotosta poistoon asti.

Koneiden turvallisuuden tarkastelussa pääset alkuun näillä tarkistuslistoilla:

Työturvallisuusviestintä ja -koulutus on tärkeä osa työsuojelua. Julisteisiin on koottu tietoa erilaisista teknologia-alaan liittyvistä vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta.

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Teknologia-alojen työalatoimikunta kehittää alan työturvallisuutta

Ota yhteyttä!