Gå till innehållet

Tryggt i distansarbete

Material gällande distansarbete finns nu också på svenska. I takt med att informations- och kommunikationstekniken utvecklas har möjligheterna att välja när och var man arbetar ökat. Datorer, mobilapparater och internet är vardag på arbetsplatserna inom nästan alla branscher. Den tekniska utvecklingen förändrar också hela tiden miljön där arbetstagarna är verksamma.

För många är arbetet
åtminstone delvis kunskapsarbete och inte längre alltid i samma utsträckning
bundet vid tid, plats och närvaro som tidigare. Naturligtvis har koronapandemin
påverkat mycket till den snabba ökningen av distansarbetet just nu.

Med distansarbete avses flexibelt arbete
som baserar sig på frivillighet, avtal och regler annanstans än i arbetsgivarens
lokaler. Arbetet kan utföras på en eller flera platser och vara mycket
varierande i fråga om längd och regelbundenhet.

Växelverkan och nätverkande kan stödas med hjälp av kommunikationsteknik. I
webbmiljön förändras modellerna för växelverkan samt begreppen tid och plats.
Informationssystem och digitala arbetsytor är plattformar med hjälp av vilka
man kan stöda gruppers och individers arbete.

Arbetet kan och rekommenderas utföras i en sådan miljö där det är effektivast
och mest ändamålsenligt för arbetstagaren, arbetsgivaren och arbetet.
Distansarbete utförs vanligen hemma, på en fritidsbostad, som ambulerande
arbete på resor eller på ett distansarbetsställe som överenskommits med
arbetsgivaren.

Allt arbete lämpar sig inte som distansarbete. Traditionellt arbete som utförs
på en arbetsplats kan emellertid flexibelt kombineras med distansarbete, till
exempel en distansarbetsdag hemma per vecka, ett projektarbete eller en
arbetsfas, administrativa uppgifter och utnyttjande av restid.

Mängden
distansarbete kan variera beroende på situationen från kortvarigt till heltid
och från sporadiskt till regelbundet. Det väsentliga är att man söker
flexibilitet på båda parters villkor, såväl arbetsgivarens som arbetstagarens.

I
ramavtalet om distansarbete som ingåtts på EU-nivå samt i flera
branschspecifika kollektivavtal behandlas villkoren och reglerna för
distansarbete.

Arbetarskyddscentralens
Service sektor grupp har producerat svenskspråkigt material i digital form gällande
distansarbete.    

Tryggt i distansarbete digital
publikation

Distansarbet – exempel av avtala (pdf)