Gå till innehållet

Utgångspunkt

Nyslott stads strategi 2022–2025 nämner en kompetent och välmående personal samt gott ledarskap som kritiska framgångsfaktorer. Arbetet för att främja psykisk hälsa har utgått från stadsstrategin. Enligt strategin har personalens kompetens, välbefinnande och arbetsförmåga en central betydelse för uppfyllande av strategins mål, arbetsprocessernas smidighet, kundtillfredsställelsen samt arbetsgivarens anseende. Främjandet av psykisk hälsa fick inte sin början i en avsevärd ökning av frånvaro till följd av psykisk ohälsa och med strategiska proaktiva åtgärder vill man försäkra att de inte får en möjlighet att öka.

Åtgärder

Utvecklingen inleddes med en kartläggning av nuläget samt klargörande av projektets mål. Utgående från förkunskaperna valdes småbarnspedagogiken som pilotobjekt för utvecklingen. Arbetsgruppen bestod både av chefen för småbarnspedagogikens resultatområde, områdets arbetarskyddsfullmäktige, företagshälsovårdens kundchef, personalchefen samt en utomstående konsult. 

Personalen engagerades i utvecklingen med en separat enkät som utfördes i början av projektet. Med enkäten ville man ha personalens syn på hur man borde utveckla förebyggande stöd för psykisk hälsa som stöd för arbetsmotivationen. Därtill kartlades personalens syn på vad som fungerar i det nuvarande stödet eller vad personalen skulle ändra på.

Konkreta åtgärder riktades till att förbättra modellen för tidigt stöd. Man har även samarbetat med Keva i Kevas pilotprojekt Mielenterveyden tuen polut (Stigar till stöd för den psykiska hälsan).

Två verktyg lades till i modellen för tidigt stöd: stigen till stöd för den psykiska hälsan samt planen för arbetsenhetens smidiga arbete.

Genom att få ordning på grundläggande aspekter får man en bra bas för främjandet av psykiskt välbefinnande. Även stadens program för arbetshälsa består av verksamhetsmodeller för grundläggande frågor, med vilka man för egen del främjar arbetshälsan. Som projektets slutsats konstaterades att tidigt stöd tidigare har baserats alltför mycket på reagerande stöd och nu ville man flytta tyngdpunkten till förebyggande och proaktivt stöd.

Kontaktperson

Susanna Laine, personalchef, Nyslott stad