Gå till innehållet

Mångfald innebär människors inbördes olikhet bland annat när det gäller ålder, kön, ursprung, medborgarskap, språk, övertygelse, familjesituation, hälsotillstånd, arbetsförmåga, neurodiversitet, utbildningsbakgrund och värderingar. Förutom inbördes olikhetavser mångfald också den helhet som skapas av mångfald.

Mångfald inom arbetsgemenskapen har flera fördelar. När mångfalden leds väl, har det en positiv inverkan på bland annat säkerhet i arbetet, välbefinnande i arbetet, lönsamhet och serviceförmåga, kreativitet och innovation, nätverkande, personalnöjdhet, arbetsgivarimage och arbetsplatsens attraktivitet.

Att leda mångfald eller olikhet är en viktig del av god personalledning och en del av alla chefers uppgifter. Främjandet av mångfald, likabehandling och jämställdhet bör synas i arbetsplatsens mål och strategi. Det ska också vara en del av lösningar relaterade till personalen och all utvecklingsverksamhet.

Likabehandling innebär att alla människor är lika värda oavsett ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

De diskrimineringsgrunder som är förbjudna enligt jämställdhetslagen är följande:

Läs mer om främjandet av mångfald, likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen:

Se videon om diskrimineringslagen och dess ändringar som trädde i kraft i juni 2023. Du kan välja undertextspråket för videon.

Diskriminering är ojämlikt bemötande av människor på någon av de grunder som är förbjudna enligt diskrimineringslagen, jämställdhetslagen, grundlagen eller arbetsavtalslagen. Diskriminering är förbjuden I arbetslivet.

Arbetarskyddsmyndigheterna(du flyttas till en annan tjänst) och diskrimineringsombudsmannen(du flyttas till en annan tjänst) övervakar att diskrimineringslagen följs i arbetslivet.

Jämställdhetsombudsmannen(du flyttas till en annan tjänst) övervakar att jämställdhetslagen följs i arbetslivet.

Kontakt oss!