Gå till innehållet

Utgångspunkt

Frånvaro till följd av psykisk ohälsa har ökat i organisationen.  Frånvaro som beror på psykiska störningar är ofta långvariga, och att återgå till det egna arbetet lyckas inte alltid, åtminstone inte utan stödåtgärder.  När coronapandemin belastade personalen började man utveckla en mängd olika lösningar för att stödja välbefinnandet i arbetet.

Organisationens ledning har aktivt deltagit i utvecklingen av verksamheten.

Åtgärder

För att stödja personalens ork utvecklades verksamhetsmodeller som multidisciplinärt samarbete. En del verksamhetsmodeller som utvecklades under coronapandemin har anpassats för fortsatt användning, bland annat en digital assistent samt telefonrådgivning.

När efterfrågan växte ingick man ett samarbetsavtal med psykologerna på HUS Psykiatri för att öka företagshälsovårdens utbud av företagspsykologer. På så sätt kunde man snabbt och med låg tröskel erbjuda individuella besök för personalen på HUS.

Därtill har man tagit i bruk och utvidgat en defusing-verksamhetsmodell för hela personalen på HUS. Även antalet chefsutbildningar om arbetshälsa och arbetsförmåga samt chefsarbete har ökat betydligt under de senaste åren.

Personalens arbetshälsa följs upp med personalenkäter där man bl.a. ställer frågor om arbetsbelastning. I riskbedömningen kartläggs psykosociala belastningsfaktorer, och riskbedömning görs även för chefer samt per yrkesgrupp (t.ex. läkare och sekreterare), varpå man även får en bättre överblick över belastningsfaktorerna inom de olika yrkesgrupperna.

Personalen har tillgång till en omfattande webbsida på intranätet med material för bland annat stöd av återhämtning och god sömn samt olika coachningar för välbefinnandet.

Hur går man vidare?

En arbetsgrupp för psykiskt stöd grundades i början av coronapandemin och arbetsgruppens verksamhet fortsätter (arbetarskyddsfullmäktige medverkar). Man har forskat mycket kring stödet för personalens ork på HUS Psykiatri. Forskningsarbetet fortsätter.

Användningsgraden av telefonhandledningen och -rådgivningen följs upp och den är fortfarande i bruk. Den digitala assistenten utvecklades för att även ha hand om hanteringen av arbetsbelastningen och den har tagits i permanent bruk.

Användningen av verktygen för stöd av orken under coronapandemin rapporterades regelbundet till ledningen på HUS. Rapporteringen fortsätter fortfarande, nu med allt större fokus på stöd av personalens ork.  

Kontaktperson

Ursula Aaltonen, arbetarskyddsfullmäktig, HUS

Susanna Puumi, arbetarskyddschef, HUS