Gå till innehållet

Specialförtjänstmedaljer för arbetsmiljöarbete till Jari Ketola, Markus Lustig och Helena Pekkanen

Socialskyddsminister Sanni Grahn-Laasonen har tilldelat verksamhetschef Jari Ketola, arbetarskyddschef Markus Lustig och arbetshälsochef Helena Pekkanen specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete. Specialförtjänstmedaljen tilldelas för synnerligen förtjänstfullt arbete för utvecklande av arbetsmiljön.

Temat för ansökan om specialförtjänstmedaljer för arbetsmiljöarbete var förebyggande och hantering av arbetsrelaterad belastning.

En outtröttlig utvecklare av arbetshälsa och arbetarskyddsverksamhet


Jari Ketola, verksamhetschef på Pesäpuu rf, har ihärdigt utvecklat och främjat Pesäpuu rf:s övergripande arbetarskydd och arbetstagarnas arbetshälsa genom förebyggande åtgärder. Pesäpuu är en barnskyddsorganisation som verkar riksomfattande inom barnskyddsfältet.

Under Jari Ketolas tid som chef har man identifierat kraven och särställningen hos Pesäpuus utvecklingsarbete. I samarbete med personalen har man tagit fram Pesäpuus riktlinjer för etiskt utvecklingsarbete, som möjliggör och förtydligar utvecklingsarbetet och främjar arbetshälsa, lärande och kompetens. Pesäpuu har under Ketolas ledning förstärkt erfarenhetsexpertisens roll inom barnskyddet. Ketola har på ett förtjänstfullt sätt skapat en inkluderande arbetskultur med låg hierarki och en trygg arbetsgemenskap.

Visioner och insikter i praktiken


Markus Lustig, arbetarskyddschef på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, har aktivt och på praktisk nivå utvecklat arbetarskyddet och arbetarskyddssamarbetet inom Stadstrafiken. Under Lustigs tid som arbetarskyddschef har flera stora utvecklingssteg tagits och nya arbetssätt införts inom både psykosocial och fysisk belastning.  Exempel på detta är införandet av Hetipurku, en modell för psykologisk första hjälp, förebyggande av halkolyckor samt utbildning och vägledning om trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande.

Lustig har lyckats bygga upp samarbetet på ett naturligt och smidigt sätt. Arbetet har gett synliga resultat som har förbättrat arbetshälsan och arbetarskyddet.

Banbrytande arbete för hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen
Helena Pekkanen, arbetshälsochef på Skanska Oy, har på ett innovativt och banbrytande sätt stöttat och främjat byggarnas arbetsförmåga både inom Skanska och byggbranschen som helhet i över tre decennier. Pekkanen har haft en betydande inverkan på branschen.

Helena Pekkanen har ihärdigt utvecklat verksamhetsmodeller och tagit fram åtgärder för att förebygga och hantera både psykosocial och fysisk belastning. Exempel på detta är att stödja den psykiska hälsan inom byggnadsbranschen, etablera företagshälsovård på arbetsplatserna, utveckla verksamhetsmodeller för arbetsmiljöledning och använda externa stödramar för att avlasta arbetet. Pekkanens särskilda styrka är ett omfattande och aktivt samarbetet med olika aktörer och delaktighet i linjeorganisationen. Pekkanen delar öppet med sig av sina kunskaper och erfarenheter både inom och utanför Skanska.

Specialförtjänstmedaljen tilldelas årligen av ministern som ansvarar för arbetarskyddet på framställning av den belöningskommitté för arbetsmiljöarbete som verkar i anslutning till Arbetarskyddscentralen.  

Minister Grahn-Laasonen delade ut specialförtjänstmedaljerna måndagen den 29 april 2024. Medaljerna delades ut vid ett seminarium under internationella arbetarskyddsdagen. 

Följande personer eller enheter fick dessutom hedersbetygelser för arbetsmiljöarbete:

Läs mer


Specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete på Arbetarskyddscentralens webbplats

Mer information

Marja Kaari
arbetarskyddschef, ordförande för belöningskommittén
Olycksfallsförsäkringscentralen
tfn 0404 504 234
marja.kaari@tvk.fi

Tuuli Vattulainen
kommunikationssakkunnig
Arbetarskyddscentralen
tfn 050 302 8470
tuuli.vattulainen@ttk.fi