Gå till innehållet

Klimatförändringens effekter diskuteras på varannan arbetsplats – arbetarskyddssynpunkten lyfts sällan fram

Klimatförändringen syns bra på arbetsplatserna men mycket lite i arbetarskyddet. Detta framgår av Arbetarskyddspanelen som besvarades av mer än 500 arbetarskyddschefer och -fullmäktige. I Arbetshälsoinstitutets och Arbetarskyddscentralens årliga panel framkom behovet att förnya arbetarskyddspersonalens kompetens för att arbetsplatserna ska kunna bereda sig inför de arbetssäkerhetsrisker som klimatförändringen medför.

Lite mer än hälften (53 %) av de tillfrågade i Arbetarskyddspanelen uppskattade att klimatförändringen åtminstone i viss mån påverkat verksamheten på den egna arbetsplatsen. Cirka en tiondel (8 %) ansåg att påverkan var stor eller omfattande.

Oftast nämndes energilösningar, material- och produktval, återvinning, utsläppsminskning, klimatvänlig strategi och beredskap inför extrema väderförhållanden.

– Arbetsplatserna hade till exempel börjat använda el från vindkraft, utnyttja solenergi eller byta ut utrustning eller material mot energisparande eller mer etiska alternativ, berättar äldre sakkunnig Minna Toivanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Knappt hälften av arbetarskyddspersonalen uppgav att arbetsplatsen uppmuntrar till klimatvänlig verksamhet och beaktar klimataspekten vid inköp och arbetssätt. Dock uppgav endast cirka en femtedel av respondenterna att deras arbetsplatser hade tillgänglig information om arbetets klimateffekter eller utbildning om temat eller att frågan hade behandlats vid introduktionen till arbetet.

Klimatförändringen behandlas sällan ur arbetarskyddssynpunkt

Nästan två av tre respondenter i panelen (60 %) uppgav att frågor relaterade till klimatförändringen åtminstone i någon utsträckning hade diskuterats på arbetsplatsen.

Endast på få arbetsplatser (8 %) hade man behandlat klimatförändringens effekter ur en arbetarskyddssynpunkt.

De vanligaste identifierade arbetssäkerhetsriskerna var ökad halka på vintrarna, exponering till värme och användning av skyddsutrustning i hetta. Dessutom hade man på många arbetsplatser identifierat farorna med och efterarbetet efter extrema förhållanden, såsom stormar och översvämningar, den varierande nederbörden samt sjukdomarna orsakade av fästingar och andra djur.

En del av respondenterna uppgav att klimatförändringen inte är ett aktuellt tema på arbetsplatsen och att dess konsekvenser inte ansetts omfattas av arbetarskyddsaktörernas expertis.

Information och praxis behövs för att identifiera nya risker

Beredskapen inför klimatförändringen varierade avsevärt: På vissa arbetsplatser iakttas frågor relaterade till klimatförändringen som en del av vanlig riskutvärdering och extra uppmärksamhet fästs vid eventuella nya risker. På andra arbetsplatser iakttas dessa inte alls.  

– Det kan anses vara oroande att uppföljningen av de arbetssäkerhetsrisker som är relaterade till klimatförändringen var ringa. Det skulle vara bra om man på arbetsplatserna försökte titta på sin praxis för riskutvärdering med nya ögon och fundera över hur man skulle kunna identifiera de faror eller exponeringar som klimatförändringen medför, uppmuntrar specialsakkunnig Hanna Uusitalo vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetarskyddspersonalen ansåg att klimatförändringen är en ny fråga inom arbetarskyddet och att det därför behövs mångsidig information: basfakta, information om identifiering av arbetssäkerhetsrisker samt bransch- och yrkesspecifik information.

– Klimatförändringen inverkar på arbetet, innehållen i arbetet samt arbetsprocesserna. Arbetarskyddspanelens resultat ökar förståelsen av vilka slags arbetarskyddssynpunkter som kommer att bli en del av diskussionen om klimatförändringen och vilka kompetenser som behöver ökas på arbetsplatserna, sammanfattar utvecklingschef Jarna Savolainen vid Arbetarskyddscentralen betydelsen av Arbetarskyddspanelen.

Bekanta dig med resultaten i tjänsten Arbetslivskunskap

Arbetarskyddspanelen

Ytterligare information