Gå till innehållet

Blanketten Jämställdhets- och jämlikhetsförfrågan för arbetsplatser är nu tillgänglig också på svenska

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, d.v.s. jämställdhetslagen, beordrar arbetsgivare att främja jämställdhet i arbetslivet och att förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck av kön. Lagen definierar även sexuella trakasserier som diskriminering om arbetsgivaren inte vidtar nödvändiga åtgärder för att stoppa trakasserierna.

Jämställdhetslagen förbjuder också diskriminering på
grund av att en persons fysiska egenskaper inte entydigt är kvinnliga eller
manliga. Diskrimineringsgrunder förbjudna enligt jämställdhetslagen är: kön, inklusive graviditet och familjeansvar könsidentitet,
d.v.s. var och ens egen upplevelse av sitt kön, uttryck av kön, d.v.s. att föra
fram könet genom klädsel, beteende eller andra liknande sätt.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare aktivt främja
jämställdhet för sina anställda och förebygga diskriminering på arbetsplatsen.
Målet är att arbetsplatsen ska ha genuint icke-diskriminerande rutiner för
rekrytering, karriäravancemang, arbetsdelning, löne- och förmånsbeslut,
tillgång till utbildning och utveckling av arbetsgemenskapen.

Diskrimineringsgrunder förbjudna enligt diskrimineringslagen är: ålder, hälsotillstånd,
politisk aktivitet, religion, ursprung, funktionsnedsättning, fackföreningsverksamhet,
övertygelse, nationalitet, sexuell läggning, familjeförhållanden, åsikt, språk,
någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

För att främja jämställdhet och jämlikhet på
arbetsplatsen rekommenderas det att man fyller i blanketten. På basis av
resultaten kan man sedan tillsammans med personalen diskutera temat, sätta mål
och vidta nödvändiga åtgärder.

Blanketten
Jämställdhets- och jämlikhetsförfrågan för arbetsplatser (pdf)