Työsuojelun yhteistoiminta

Työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, että työ­pai­kal­la työn­an­ta­ja ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat kes­ke­nään yh­teis­työs­sä. Työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta on ot­taa huo­mi­oon työn­te­ki­jöi­den oman työn­sä tun­te­mus ja työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­vat eh­do­tuk­set. Työn­te­ki­jöi­den ak­tii­vi­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­den, ter­vey­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta.


Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja työntekijät. Pienemmillä työpaikoilla toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä. Isommilla työpaikoilla työnantaja nimeää sijalleen henkilön hoitamaan työsuojelupäällikön tehtäviä.

Isommilla työpaikoilla työntekijät valitsevat  edustajakseen
työsuojelun yhteistoimintaan työsuojeluvaltuutetun ja lisäksi niihin tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä.

Pienillä työpaikoilla yhteistoiminta toteutuu välittömässä työnantajan ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Työsuojelun yhteistoimintakausi

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintakausi määräytyy kalenterivuosittain. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta  ellei alakohtaisissa sopimuksissa tai paikallisesti työpaikan työsuojelutoimikunnassa ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään neljä kalenterivuotta.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden toimikausi on työsuojelun yhteistoimintakauden mittainen. Poikkeuksena työnantajan edustajana työsuojelupällikkö, hänet nimetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työpaikoille työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Isommilla työpaikoilla, valitaan lisäksi tarvittaessa työsuojelutoimikunnan  lisäjäsenet. Jos työpaikalla on sovittu työsuojeluasiamiesten valinnasta, valitaan nämäkin samassa yhteydessä.

Työpaikka

Työsuojelun yhteistoiminnan kannalta keskeistä on määritellä työpaikka yhteistoiminnan kannalta ns. yhteistoimintatyöpaikka. Yhteistoimintatyöpaikan käsite vaikuttaa edustukselliseen yhteistoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun valintaan.

Yhteistoiminta työpaikka on saman työnantajan yhden tai useamman toimipisteen tai toimintayksikön muodostama kokonaisuus. Yhteistoimintatyöpaikkaa määriteltäessä otetaan huomioon toiminnan luonne ja laajuus, toimintayksiköiden työntekijöiden lukumäärä sekä työn vaarat ja haitat. Yritykseen voidaan määritellä useampia yhteistoimintatyöpaikkoja.

Yhteistoimintatyöpaikka voi muodostua myös usean työnantajan toimipisteistä.

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työ­suo­je­lun yh­teis­toi­min­nas­sa kä­si­tel­lään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat seikkoja ja toimenpiteitä sekä niiden to­teu­tu­mi­sen ja vai­ku­tus­ten seu­ran­ta.

  • Fyy­si­nen ja psy­ko­so­si­aa­li­nen kuor­mit­tu­mi­nen, ke­mi­al­li­set ja bi­o­lo­gi­set te­ki­jät, työ­pai­kan ra­ken­teel­li­nen tur­val­li­suus, sekä kone­tur­val­li­suus.
  • Töiden ja työ­ti­lo­jen uu­del­leen jär­jes­te­lyjen, or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tosten, hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­lyjen, kone- ja lai­te­han­kintojen vaikutukset fyysiseen ja psykososiaaliseen kuormittumiseen sekä ­opastukseen ja ohjeistukseen.
  • Ter­vey­teen, ­tur­val­li­suu­teen, työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vään toi­min­taan ja työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­vät ta­voit­teet ja ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat kuten työsuojelun toimintaohjelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
  • Työpaikan ris­kien ar­vi­oin­nis­sa ja työ­paik­ka­sel­vi­tyk­ses­sä esil­le tul­leet  asi­at sekä näi­den tie­to­jen poh­jal­ta teh­tä­vät toi­men­pi­teet.
  • Tur­val­li­suut­ta ja ter­veel­li­syyt­tä ku­vaa­vat työ­pai­kan seu­ran­ta­tie­dot sekä nii­den poh­jal­ta pää­te­tyt toi­men­pi­teet. Seu­ran­ta­tie­to­ja ovat muun mu­as­sa tur­val­li­suus­ha­vain­not, vaa­ra­ti­lan­teet, sat­tu­neet tapa­tur­mat, väki­val­ta­ti­lan­teet ja sai­raus­pois­sa­o­lojen yh­teen­veto­tie­dot.
Myös työterveyshuollon toteuttamista koskevat asiat ja työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet tulee käsitellä yhteistoiminnassa.

Yhteistoiminta-asioiden käsittely

Välitön yhteistoiminta

Yk­sit­täis­tä työn­te­ki­jää tai työn­te­ki­jä­ryh­mää kos­ke­va asia kä­si­tel­lään ky­sei­sen työn­te­ki­jän ja hä­nen esi­mie­hen­sä kes­ken. Työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu voi osal­lis­tua asi­an kä­sit­te­lyyn

  • jos työn­te­ki­jä pyy­tää hän­tä ole­maan mu­ka­na
  • jos työn­an­ta­ja ja ky­sei­nen esi­mies pyy­tää osal­lis­tu­maan
  • omas­ta aloit­tees­taan, edel­lyt­tä­en että työn­te­ki­jä hy­väk­syy läs­nä­olon ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu pe­rus­tel­lus­ti kat­soo sen tar­peel­li­sek­si.

Käsittely työsuojelutoimikunnassa

Laa­jem­paa työn­te­ki­jä­ryh­mää ja työ­paik­kaa ylei­ses­ti kos­ke­vat työ­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-asi­at kä­si­tel­lään työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nas­sa tai sitä vas­taa­vas­sa yh­teis­toi­min­ta­e­li­mes­sä.

Työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nan jä­se­nel­lä on oi­keus teh­dä esi­tyk­siä käsiteltävistä asioista työ­suo­je­lu­toi­mi­kun­nalle.

Työpaikalla, jossa ei ole työsuojelutoimikuntaa, sille kuuluvat asiat käsitellään työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Jos työpaikalla ei ole työsuojeluvaltuutettua, yhteistoiminta-asiat käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa.Työsuojelun yhteistoiminta perustuu lakiin

Työ­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta työ­pai­koil­la pe­rus­tuu muun mu­as­sa seu­raa­vaan lain­sää­dän­töön:


kuvitus_tyopoyta

Koulutusta työsuojelusta ja työhyvinvoinnista

Lähiopetuksena tai verkossa, myös omalle työpaikallesi räätälöitynä.

Tutustu koulutustarjontaan
eu_kampanja_2018

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät työpaikalla 2018-2019

Hyvien käytäntöjen kilpailu, hakuaika päättyy 18.1.2019

Ilmoita työpaikkasi hyvä käytäntö kampanjan kilpailuun
eu_kampanja_2018

Terveellinen työ kampanja 2018-2019

Telma-4-18

Telma-lehti 4/2018: Työ ja aika

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje