Arbetarskyddet i vardagen

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är säker och sund för arbetstagarna. Detta förutsätter att arbetsgivaren är medveten om arbetsplatsens riskfaktorer och faromoment samt hur de ska hållas under kontroll. Därtill ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna har tillräcklig information och kunskap för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för sina arbetstagare. Det är arbetstagarnas skyldighet att följa arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar samt att i arbetet se till sin egen och arbetskamraternas säkerhet. Aktör i organisationen för arbetsskyddssamarbetet iakttar arbetsmiljön, identifierars avvikelser och ger utvecklingsförslag.


Arbetarskyddet är allas sak

infograafi_A4_työsuojelu_8.11.18_RUOTSI
Genom att klicka på bilden öppnas en pdf-fil


Förmannens ansvar i arbetarskyddet

I praktiken realiseras arbetsgivarens ansvar och skyldigheter så att hen delegerar sin befogenhet åt förmännen i linjeorganisationen. Förmännens arbetarskyddsansvar avgörs i enlighet med de befogenheter som hör till arbetsbeskrivningen.
 
Då man tydligt definierat arbetarskyddsansvaret som ingår i förmännens arbetsbeskrivning och befogenheter undviker man farosituationer som beror på arbetsuppgifternas otydlighet. Det vore bra att anteckna arbetsuppgifternas arbetarskyddsansvar i arbetarskyddets verksamhetsprogram.

Arbetarskyddsansvarets roller

Högsta ledningen
  • har metoder för och tillsyn över att arbetarskyddet genomförs och utvecklas
  • säkerställer förutsättningarna för verksamheten
  • väljer kompetenta förmän.
Mellancheferna
  • utarbetar anvisningar
  • skaffar maskiner, anläggningar och arbetsredskap
  • följer och har tillsyn över arbetsförhållandena och arbetsmiljön.
Arbetsledarna
  • har tillsyn över maskinernas, anläggningarnas och arbetsredskapens skick
  • sätter arbetstagarna in i arbetet
  • har tillsyn över att säkra arbetsmetoder och anvisningar följs.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter inom arbetarskyddet förverkligas individuellt och genom representanter i arbetarskyddets samarbetsförfarande. Arbetstagaren ska följa arbetsgivarens anvisningar och föreskrifter samt meddela förmannen om upptäckta farosituationer.

Arbetstagaren har rätt att vägra utföra ett arbete om det medför allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Rätten att vägra utföra arbete grundar sig på arbetarskyddslagen. Vägran är aktuell endast då faran inte kan undvikas med andra omedelbara åtgärder.

Individens arbetarskyddsansvar  

•    följa instruktioner och bestämmelser
•    värna om sin egen och andras säkerhet
•    undvika störning och olämplig behandling
•    meddela om fel och brister
•    använda maskiner, anordningar och redskap på rätt sätt
•    använda personliga skydd och säkerhetsanordningar på rätt sätt.


Arbetarskyddsansvar på den gemensamma arbetsplatsen

Arbetsgivarna och de individuella utförarna av arbetet som verkar på den gemensamma arbetsplatsen är skyldiga att genom samarbete genomföra arbetarskyddet. Varje arbetsgivare ansvarar ändå för sina arbetstagares säkerhet.

Arbetsgivaren som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten – beställaren eller den huvudsakliga genomföraren – har som främsta skyldighet att samordna parternas arbetarskyddshelheter.
Då man köper underleverantörstjänster eller utför arbeten med inhyrd personal är det viktigt att säkerställa arbetarskyddsfrågor då man ingår avtalet.

En arbetsplats med gemensamma faror

En arbetsplats med gemensamma faror är ett gemensamt utrymme där olika självständiga arbetsgivare och arbetsutförare verkar, t.ex. ett köpcentrum eller kontorshotell. En arbetsplats med gemensamma faror skiljer sig från en gemensam arbetsplats i den mån att aktörerna är i en självständig ställning.

Aktörer som verkar i ett gemensamt utrymme är skyldiga att samarbeta och informera varandra om olägenheter och risker som de upptäckt, åtgärder för att avlägsna dem samt om nödvändig samordning av verksamheten.


Arbetarskyddsansvar vid hyrt arbete

En arbetsgivare som erbjuder hyrd arbetskraft svarar för arbetstagarnas yrkeskunnighet och tar hand om företagshälsovård och andra grundförpliktelser. En arbetsgivare som mottar hyrda arbetstagare svarar för förutsättningarna för att utföra arbetet samt arbetssäkerheten på arbetsplatsen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga