Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

1. Tehtävänkuvani ja vastuuni ovat selkeät

Tiedän työtehtäväni, työni tavoitteet ja näihin liittyvät vastuuni ja oikeuteni. Ymmärrän, miten oma tehtäväni liittyy työpaikan kokonaisuuteen.

Yhteisesti sovitut toimintatavat edistävät tavoitteiden mukaista työn tekemistä ja yhteistyön sujumista.

Epäselvyydet tehtävänkuvissa, vastuissa ja työn tavoitteissa ovat tyypillisiä kuormitustekijöitä, jotka jatkuessaan haittaavat työn sujumista ja työyhteisön toimintaa sekä voivat aiheuttaa haittaa työntekijöiden terveydelle. Matriisi- ja projektiorganisaatioissa on erityisen tärkeää varmistaa, että työntekijöiden tehtävänkuvat, vastuut ja tavoitteet ovat selkeitä ja realistisia.

Millä tahansa alalla voidaan kohdata työssä tilanteita, joissa työntekijä ei tiedä, mikä olisi oikea tapa toimia. Lisäksi työntekijä voi joutua tilanteisiin, joissa hän tietää, mikä olisi oikea ja paras ratkaisu, mutta jostain syystä hän ei voi toimia sen mukaisesti. Molemmat näistä voivat kuormittaa eettisesti.

Lähteet:

Ennaltaehkäisy

 • Kartoita mahdolliset epäselvyydet ja ristiriitaisuudet, jotka liittyvät tehtävänkuviin ja vastuisiin.
 • Kuvaa työntekijälle, miten hänen työnsä liittyy työpaikan ja työyhteisön perustehtävän kokonaisuuteen.
 • Keskustelkaa yhdessä työn määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.
  • Kerro selkeästi, mitä työnantaja odottaa työntekijältä.
  • Käsitelkää myös eettisiä näkökohtia.
 • Tarkista säännöllisesti, että työhön sisältyvät vastuut, tehtävänkuvat ja oikeudet ovat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia.
 • Seuraa työn etenemistä ja sujumista.

Kun huomaat, että tavoitteissa, tehtävänkuvissa tai vastuissa on epäselvyyttä

 • Selvitä puolueettomasti tilanteen juurisyitä.
 • Tarkista tavoitetaso työssä.
  • Ota huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten osaaminen ja työkyky.
 • Tee tarvittavat muutokset tavoitteisiin tai työjärjestelyihin ja viesti ne selkeästi työyhteisölle.
 • Seuraa työn etenemistä ja sujumista.

Ennaltaehkäisy

 • Keskustele esihenkilön kanssa siitä, miten oma työsi liittyy työpaikan ja työyhteisön perustehtävän kokonaisuuteen.
 • Osallistu työn tavoitteita ja työjärjestelyjä koskeviin yhteisiin keskusteluihin.
 • Noudata työyhteisössä yhteisesti sovittuja työnjakoja ja vastuita.
 • Kerro esihenkilölle, kun kohtaat työssäsi tilanteen, jossa et ole varma siitä, mikä olisi oikea tai tarkoituksenmukainen tapa toimia.

Kun huomaat, että tavoitteissa, tehtävänkuvissa tai vastuissa on epäselvyyttä

 • Ota työnjakoa tai vastuita koskeva epäselvyys esille niiden kanssa, joita se koskee.
 • Kerro tarvittaessa tilanteesta esihenkilölle.
  • Missä on epäselvyyttä? Mitä on tarpeen tarkentaa?
  • Miten epäselvyys vaikuttaa työn sujumiseen?
  • Miten tilannetta voisi selkeyttää?

2. Työssäni on sopivasti vaihtelua

Koen työni sisällön ja työtahdin sopivana.

Vaihtelun puute työssä tai työn yksitoikkoisuus heikentävät työmotivaatiota ja vähentävät työtyytyväisyyttä. Ne voivat myös kuormittaa haitallisesti. Töiden kasautuminen ja jatkuva kiire ovat yhteydessä väsymykseen, virheisiin työssä sekä työuupumukseen (lähde: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn menetelmäkuvaus).

Ennaltaehkäisy

 • Keskustele säännöllisesti työntekijän kanssa siitä, millaiseksi hän kokee työtahdin ja työnsä sisällön.
 • Tunnista, mitkä asiat työntekijä kokee työssään merkityksellisiksi. Muista, että merkityksellisyyden kokemus on subjektiivista.
 • Varmista, että työntekijällä on riittävä osaaminen.
 • Suunnittele työt siten, että ne on mitoitettu ja rytmitetty tarkoituksenmukaisesti.
 • Pyrkikää varautumaan kiire- ja ruuhkahuippuihin.

Kun huomaat, että työntekijä toivoo muutosta työtahtiin tai työn sisältöön

 • Keskustele työntekijän kanssa hänen toiveistaan.
 • Selvitä mahdollisuudet työkiertoon, työn rikastamiseen ja työjärjestelyiden muutokseen.
 • Tarkista tavoitetaso työssä.
  • Ota huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten osaaminen ja työkyky.
 • Tee tarvittavat muutokset työjärjestelyihin ja viesti ne selkeästi työyhteisölle.
 • Seuraa työn etenemistä ja sujumista.

Ennaltaehkäisy

 • Tunnista, mikä on sinulle merkityksellistä työssä.
 • Keskustele esihenkilön ja työkavereiden kanssa toiveistasi, jotka liittyvät työtahtiin ja työn sisältöön.
 • Ehdota työtehtävien Vaihtotoria. [Linkki YKT-pelikirjaan]
 • Kasvata osaamistasi.

Kun huomaat toivovasi muutosta työtahtiin tai työn sisältöön

 • Ota asia esille esihenkilön kanssa.
 • Valmistaudu keskusteluun:
  • Mihin toivot muutosta?
  • Millaista muutosta toivot?
  • Miten muutos voitaisiin toteuttaa?

3. Työaika riittää työtehtävieni suorittamiseen

Työtavoitteeni ovat kohtuullisia. Minun ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä työhön liittyviä asioita työajan ulkopuolella.

Jos varsinainen työaika ei riitä työtehtävien suorittamiseen, työntekijä pyrkii useimmiten venyttämään työpäivää tai -vuoroa, jotta työt tulisivat tehdyksi. Tämä ratkaisu voi toimia väliaikaisesti, jos työviikot pysyvät kohtuullisen mittaisina. Pitempikestoisena sillä voi kuitenkin olla merkittäviä terveydellisiä seurauksia. Pitkät työajat myös hankaloittavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että keskimääräinen työaika, joka ylittää 40 tuntia viikossa ja erityisesti 50 tuntia viikossa, heikentää työntekijän toimintakykyä ja lisää hänen riskiään sairastua moniin sairauksiin (lähde: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn menetelmäkuvaus).

Työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä työtunneista, myös joustotyöaikaa käytettäessä.

Ennaltaehkäisy

 • Keskustelkaa yhdessä työn määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.
  • Kerro selkeästi, mitä työnantaja odottaa työntekijältä.
 • Tarkista säännöllisesti vastuut, tehtävänkuvat ja työprosessien sujuvuus.
 • Tue työn tekemisen häiriöttömyyttä.
 • Varmista riittävä osaaminen.
 • Seuraa toteutuneita työaikoja, myös joustotyöajassa sekä etätyössä ja paikkariippumattomassa työssä.

Kun huomaat, että työntekijän työaika ei riitä

 • Ota tilanne puheeksi.
  • Kysy, mikä on vaikuttanut tilanteeseen.
 • Auta rajaamaan työtä.
  • Kerro selkeästi välttämättömät työtehtävät ja tehtävät, jotka voivat siirtyä myöhemmäksi.
  • Huolehdi, että työntekijän työkokonaisuuteen jää riittävästi hänen merkitykselliseksi kokemiaan työtehtäviä.
 • Seuraa työn etenemistä ja sujumista

Ennaltaehkäisy

 • Tee arvio työaikatarpeesta seuraaville 1-3 kuukaudelle.
  • Miten paljon aikaa tarvitset realistisesti, jotta työt tulevat hoidetuksi riittävän hyvällä tasolla ja ajallaan?
  • Pilko isompi kokonaisuus osiin tai vaiheisiin.
  • Käy työaika-arvio läpi esihenkilösi kanssa.
 • Sovi esihenkilön kanssa, mitkä työtehtävät ovat välttämättömiä ja mitkä voivat siirtyä myöhemmäksi, jos työaika ei riitä kaikkiin tehtäviin.
 • Kerro esihenkilölle, kun huomaat työn sujumista haittaavia tai estäviä asioita.

Kun huomaat, että työaikasi ei riitä

 • Kerro tilanteesta esihenkilölle.
 • Keskustelua varten:
  • Listaa työtehtävät, jotka sinun pitää tehdä. Mieti samalla, kenen vaatimuksesta tai odotuksesta ne tulee tehdä.
  • Mieti, mitä voisit ehdottaa tehtäväksi toisin tai myöhemmin.
  • Mieti, mistä toivoisit voivasi luopua.
  • Muista, että vastuu tilanteen ratkaisemisesta on työnantajalla.

4. Työaikani on ennakoitavissa ja joustaa tarvittaessa

Työajan ennakoitavuus ja joustaminen ovat tärkeä osa kuormittumisen hallintaa. Työaikojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon työajan pituuden lisäksi:

(lähteenä ensisijaisesti: Työaika ja palautuminen -sivusto)

Työvuorojen välinen vapaa-aika tulisi pääsääntöisesti olla vähintään 11 tuntia. Kerran viikossa tulisi olla vähintään 35 tuntia keskeytymätöntä vapaa-aikaa.

Esihenkilö

 • Keskustelkaa yhdessä, millaisiksi työntekijät kokevat työaikajärjestelyt.
 • Pyri mahdollistamaan työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa.
 • Huolehdi, että työvuoroluettelot ovat ajoissa työntekijöiden tiedossa.
 • Suhtaudu myönteisesti työajan joustamistoiveisiin, jos se on mahdollista ottaen huomioon tavoitteet ja työn sujuminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.

Työntekijä

 • Ota selvää, mitä mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa työaikoihisi.
  • Voit kysyä esihenkilöltäsi, työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai luottamusvaltuutetulta.
 • Kerro esihenkilölle toiveesi työaikajoustoista mahdollisimman varhain.
 • Ole vastavuoroisesti valmis joustamaan työajoissasi, jos se on tarpeen työkaverisi joustotoiveen mahdollistamiseksi.
 • Jos työvuoroluettelo ei ole ajoissa tiedossa, ota tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheesi.