Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista, työhön sopimatonta ja sitä häiritsevää käyttäytymistä. Epäasiallista kohtelua on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein.


Epäasiallisuus voi olla myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, alastonkuvat ja karkea puhe loukkaavat siinä missä läpsäytyksetkin.


Epäasiallista kohtelua on myös henkilön työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu sekä henkilön mustamaalaaminen, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Myös työtehtävien tai työsuhde-etujen pois ottaminen tai niiden jättäminen antamatta on epäasiallista kohtelua.


Jatkuvana tai säännöllisenä häirintä ja epäasiallinen kohtelu aiheuttavat haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle. Häirintä saattaa aiheuttaa häirinnän kohteelle psykosomaattisia ongelmia, sairauksia ja ahdistumista. Jos ongelma pitkittyy, mahdollisuudet sen selvittämiseen pienenevät. Pitkälle edenneessä tilanteessa yksilölle saattaa tulla vaikeuksia työssä, hänen fyysiset ja psyykkiset voimavaransa ovat vaarassa ehtyä, hän saattaa joutua pitkäaikaisille sairauslomille ja jopa siirtymään ennenaikaiselle eläkkeelle. Työtoverit voivat pelätä joutuvansa vedetyksi mukaan konfliktiin, jolloin häirityn sosiaalinen verkosto pettää.


Työsyrjintä

Työsyrjinnällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asetettu epäedulliseen asemaan syrjivän syyn perusteella verrattaessa toisiin vastaavassa tilanteessa oleviin työntekijöihin.

Työsyrjintä voi ilmetä asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, ihonväriin, mielipiteisiin, vakaumukseen tai terveydentilaan.  Syinä tällaiseen kohteluun voivat olla työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet tai hänen yhteiskunnallinen tai aatteellinen toimintansa.


Miten puututaan

Jos työpaikalla on häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, josta aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle, työnantajan on saatuaan asiasta tiedon ryhdyttävä toimiin sen poistamiseksi. Työnantajan velvollisuutena on myös tarkkailla työyhteisön tilaa, jotta mahdolliset häirintätilanteet tulisisvat ilmi jo varhaisessa vaiheessa.


Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen pitää ilmaista selkeästi ja yksiselitteisesti, että kokee käyttäytymisen kiusalliseksi tai loukkaavaksi.


Epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäistään puuttumalla ennakkoluuloihin, kehittämällä työyhteisöä siten, ettei häirinnälle jää sijaa, ylläpitämällä sosiaalista verkosto, kouluttamalla sekä luomalla yhteiset pelisäännöt työntekijöiden kesken sekä työntekijöiden ja työnantajan välille.


Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijöitä välttämään muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Myöskään työnantaja, yhteistyökumppani tai asiakkaat eivät saa häiritä tai käyttäytyä epäasiallisesti, vaan tilanteisiin tulee työpaikalla puuttuua.


Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säätelee sukupuolesta johtuvia häirintätilanteita.


Häirinnästä ilmoitetaan lähimmälle esimiehelle, häiritsijän esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Myös työterveyshuollolta voi pyytää apua tilanteen selvittämiseksi. Ilmoituksen häirinnästä voi tehdä häiritty itse tai kuka tahansa työtovereista. Myös työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai työterveyshuollolle voi tehdä ilmoituksen. Työnantajalla on velvollisuus, ilmoituksen saatuaan tai häirintää havaittuaan, ryhtyä toimiin häirinnän lopettamiseksi.